Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-09: Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory

RK-32-2019-09.pdf, RK-32-2019-09pr01.pdf , RK-32-2019-09pr02.pdf , RK-32-2019-09pr03.pdf , RK-32-2019-09pr04.pdf , RK-32-2019-09pr05.pdf , RK-32-2019-09pr06.xls

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-32-2019-09
Název Návrh na zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytnutí stipendia pro nelékařské zdravotnické obory
Zpracoval J. Šimková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 6
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 19. 12. 2017 usnesením č. 2288/40/2017/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program NLZP) č. 18/17 (dále jen „pravidla“) s cílem posílit zájem studentů nelékařských zdravotnických oborů  o poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotní péče zřizovaných Krajem Vysočina. Formou podpory jsou motivační stipendia poskytovaná studentům studujícím programy určené k získání odborné způsobilosti nelékařského zdravotnického pracovníka v akreditovaném studijním nebo vzdělávacím programu formou prezenčního studia. Součástí smlouvy o poskytnutí stipendia je závazek studenta odpracovat u poskytovatele zdravotních služeb tolik let, kolik školních/akademických let pobíral stipendium a závazek poskytovatele zdravotních služeb zaměstnat žadatele po absolvování studia v pracovním poměru s plným pracovním úvazkem.

Odbor zdravotnictví provádí formální kontrolu žádostí a splnění podmínek pro zařazení do stipendijního programu. O výsledku posouzení a zařazení do stipendijního programu dle pravidel rozhoduje rada kraje. S žadateli, kteří byli vybráni k zařazení do stipendijního programu rozhodnutím rady kraje, bude uzavřena Smlouva o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy, jejíž znění bylo schváleno jako součást přijatých pravidel. Dle pravidel náleží úspěšnému žadateli stipendium ve výši 30 tis. Kč v každém školním/akademickém roce.

Odbor zdravotnictví obdržel dvě žádosti o stipendium žadatelek, které splňují podmínky stanovené pravidly pro zařazení do stipendijního programu, tzn. jsou předloženy žádosti o zařazení do stipendijního programu, potvrzení o studiu alespoň prvního ročníku včetně doložení skutečnosti, že předmětné studium je akreditováno MŠMT, návrh Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy podepsané za stranu poskytovatele zdravotních služeb    a žadatelek. Všechny doklady osvědčující splnění podmínek dle pravidel jsou uvedeny v materiálu RK-32-2019-09, př. 1, RK-32-2019-09, př. 2. Přehled schválených stipendií radou kraje je uveden v materiálu RK-32-2019-09, př. 6.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout z důvodu splnění všech stanovených podmínek o zařazení žadatelek do stipendijního programu a uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace-ID: PR02732

(př. 5 tohoto materiálu).

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Zdravotnictví, § 3599 je počítáno s finančními prostředky na stipendia žákům, studentům a doktorandům – motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů. 

Návrh usnesení rozhoduje
  • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-32-2019-09, př. 1, RK-32-2019-09, př. 2;                              
  • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
  • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálů RK-32-2019-09, př. 3, RK-32-2019-09, př. 4.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz