Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-36: Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

RK-32-2019-36.pdf, RK-32-2019-36pr01.pdf , RK-32-2019-36pr02.xls

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-32-2019-36
Název Návrh na úpravu plánu investic, odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší navýšení částky určené na nákup akvizic a zařazení nové akce do plánu investic a s tím související úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě (dále jen „galerie“).

Galerie zaslala na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost (příloha RK-32-2019-36, př. 1) o úpravu stávajícího plánu investic, který byl schválen v rámci schvalování finančních plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 usnesením rady kraje č. 0501/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019.

Jedná se o navýšení částky určené na akviziční činnost z důvodu pořízení čtyř děl od Růženy Magniové a čtyř děl od Ireny Stanislavové v celkové částce 236 000 Kč.

A zároveň o pořízení velkoformátové tiskové sestavy podpořené v rámci dotačního titulu „Specifické IT vybavení organizace 2019“ schválené usnesením č. 1645/29/2019/RK ze dne 7. 10. 2019 v celkové výši 150 000 Kč (spolupodíl galerie 38 000 Kč).

Důvodem předložení žádosti je řešení aktuálních investičních potřeb galerie.

V návaznosti na zařazení těchto akcí do plánu investic je navrhováno provést úpravu odpisového plánu a investičního plánu a čerpání fondu investic galerie dle materiálu RK-32-2019-36, př. 2.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit aktualizaci plánu investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u galerie dle materiálu RK-32-2019-36, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizovaný plán investic a úpravu odpisového plánu a fondu investic na rok 2019 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-32-2019-36, př. 2;

stanoví

u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz