Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-52: Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

RK-32-2019-52.pdf, RK-32-2019-52pr01.xls

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-32-2019-52
Název Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší možnost realizovat cizím investorem stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Na Kraj Vysočina se obrátili investor se žádostí o souhlas se stavbou na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 184a zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, musí stavebník doložit stavebnímu úřadu souhlas vlastníka pozemku, určeného k zastavění. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

Přehled  žádostí, investorů a pozemků je uvedený v materiálu RK-32-2019-52, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušným správcem majetku, vyslovit souhlas s požadovanými stavebními záměry.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích dle materiálu RK-32-2019-52, př. 1, umožňující stavebníkovi provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle výše uvedeného materiálu.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ke stavbám byla vydaná souhlasná stanoviska majetkového správce, kterým je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, obsahující závazné podmínky pro provedení staveb.

Návrh usnesení rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2019-52, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz