Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-32-2019-58: Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř

RK-32-2019-58.pdf, RK-32-2019-58pr01.doc , RK-32-2019-58pr02.doc , RK-32-2019-58pr03.doc , RK-32-2019-58pr04.doc , RK-32-2019-58pr05.doc , RK-32-2019-58pr06.doc , RK-32-2019-58pr07.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-32-2019-58
Název Majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 7
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval v minulých letech stavbu silnice "II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř", jejíž součástí byl i průjezdní úsek obcí Nová Ves u Chotěboře. V tomto úseku byla silnice zúžena, na části pozemku bývalé silnice bylo vybudované parkoviště s podélným stáním a po dohodě s obcí bylo vybudované veřejné osvětlení přechodu pro chodce a dopravních majáčků označené v  projektové dokumentaci jako SO 422 - Vedení VO v obci Nová Ves u Chotěboře. Pozemky oddělené po zúžení silnice II/345 v průjezdním úseku obcí jsou z větší částí zastavěné chodníky. Zemní kabel vedení VO byl z části uložen do pozemků, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Současně byly stavbou silnice a stavbou mostu v obci Nová Ves u Chotěboře trvale zastavěné pozemky ve vlastnictví obce.

Návrh řešení

Po zkolaudování SO 422 vedení VO v obci Nová Ves u Chotěboře a na základě geometrického plánu číslo 432-1602/2014, vyhotoveného pro stanovení rozsahu věcného břemene, byl vyhotoven návrh smlouvy o zřízení služebnosti, který byl předložen Zastupitelstvu obce Nová Ves u Chotěboře k projednání. OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít s obcí Nová Ves u  Chotěboře se sídlem Nová Ves u Chotěboře 63, IČO 00579980 smlouvu o zřízení služebnosti v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-32-2019-58, př. 1. Služebnost je zřizována bezúplatně na dobu po kterou bude oprávněným provozována stavba.

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt od obce Nová Ves u  Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina darem stavbou silnice a mostu zastavěné pozemky v  rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 2 a současně OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny č. xxxx, kterým budou darem nabyté pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina předány do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3.

Dále návrh předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si pravomoc rozhodnout uzavřít darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře na převod inženýrských sítí a části původní silnice II/345 (dnes parkoviště pro podélné stání). 

Pozemky a stavby v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 4 nejsou dle zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění součástí silnice II/345. OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina jako dárcem a  obcí Nová Ves u Chotěboře, jako obdarovaným, darovací smlouvu v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 4 a současně OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny č. xxxx v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 5, kterým budou předmětné pozemky a stavba z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. vyjmuty. 

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků a staveb v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 6 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje
  • zveřejnit záměr darování pozemků a staveb v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 6;
  • uzavřít s obcí Nová Ves u Chotěboře se sídlem Nová Ves u Chotěboře 63, IČO 00579980, smlouvu o zřízení služebnosti v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-32-2019-58, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení a stavbu parkoviště pro podélné stání z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
  • rozhodnout nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345 a mostu v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-58, př. 2;
  • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře pozemky,  veřejné osvětlení a stavbu parkoviště pro podélné stání v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 6 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-58, př. 4
  • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření  dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3;
  • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky a stavba parkoviště pro podélné stání vyjmuty z hospodaření dle materiálu RK-32-2019-58, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz