Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2018-08: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

RK-33-2018-08.pdf, RK-33-2018-08pr01.pdf , RK-33-2018-08pr02.xls

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-33-2018-08
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením č. 0283/04/2016/ZK udělilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina souhlas s realizací projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ (dále jen „Projekt zvýšení kvality NP“) Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, (dále jen „Nemocnice Jihlava“), předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 31. výzvy. První etapa Projektu zvýšení kvality NP byla ukončena k 31. 8. 2018 a v průběhu září byla podána žádost o platbu a průběžná zpráva o realizaci Projektu zvýšení kvality NP. Dne 30. 10. 2018 byl řídícím orgánem vydán pokyn k platbě ve výši 57 747 941,19 Kč.

Usnesením č. 0197/03/2016/ZK udělilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina souhlas s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ (dále jen „Projekt modernizace a obnova ZPT“) Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, (dále jen „Nemocnice Pelhřimov“) předkládaného do IROP v rámci 31. výzvy. Třetí etapa Projektu modernizace a obnova ZPT byla ukončena k 30. 9. 2018 a v průběhu října byla podána žádost o platbu a průběžná zpráva o realizaci Projektu modernizace a obnova ZPT. Dne 31. 10. 2018 byl řídícím orgánem vydán pokyn k platbě ve výši 21 908 574,62 Kč.

Usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina souhlas s realizací projektu „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále jen „Nemocnice Třebíč“) předkládaného do IROP v rámci 31. výzvy. Nemocnice v rámci tohoto projektu realizuje dvě akce „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ (dále jen „Projekt ZT a vybavení“). První etapa Projektu ZT a vybavení byla ukončena k 30. 9. 2018 a v průběhu října byla podána žádost o platbu a průběžná zpráva o realizaci Projektu ZT a vybavení. Dne 30. 10. 2018 byl řídícím orgánem vydán pokyn k platbě ve výši 33 538 637,28 Kč.

Ve dnech 31. 10. a 2. 11. 2018 byly na účet kraje u České národní banky připsány finanční prostředky v celkové výši 113 195 153,09 Kč určené na realizaci Projektu zvýšení kvality NP, Projektu modernizace a obnova ZPT a Projektu ZT a vybavení. Dotace jsou určeny na neinvestiční a investiční výdaje projektů.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018 včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Jihlava, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč ve výši účelově určených dotací poukázaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 113 195 153,09 Kč, které jsou určeny pro Nemocnici Jihlava (částka 57 747 941,19 Kč), Nemocnici Pelhřimov (částka 21 908 574,62 Kč) a Nemocnici Třebíč (částka 33 538 637,28 Kč) za ukončené etapy výše uvedených projektů nemocnic, realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-55 (materiál RK-33-2018-08, př. 1).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 21 264 782,54 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 7 275 640,95 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 5 265 869,84 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 8 723 271,75 Kč,

  určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“, „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-33-2018-08, př. 2;

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 91 930 370,55 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 50 472 300,24 Kč,
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 16 642 704,78 Kč,
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 24 815 365,53 Kč,

  určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“, „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ dle materiálu RK-33-2018-08, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 20. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz