Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2018-51: Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-33-2018-51.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-33-2018-51
Název Projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ – návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval D. Švengrová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí (dále také jen „OPŽP“) na projekt s názvem „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“, a z toho vyplývající potřeby schválení rozpočtového opatření. U zbylých dvou projektů na implementaci soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Niva Doubravy, Opatovské zákopy a Kamenný vrch“a „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Hajnice, U Miličovska, Údolí Oslavy a Chvojnice“ se očekává přijetí dotace v následujících letech, a to v roce 2019 a 2020, viz materiál RK-32-2018-77.

Realizace a financování projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“ byly schváleny usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0371/04/2016/ZK. Rada kraje schválila usnesením č. 0315/06/2017/RK předložení výše uvedeného projektu do OPŽP a usnesením č. 2026/32/2018/ RK schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina“.

Dne 19. 10. 2018 byla na účet kraje vedený u České národní banky připsána dotace z OPŽP ve výši 278 957 Kč. Dotace byla převedena na zvláštní účet projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“.

Cílem výše uvedeného projektu bylo zajištění geodetických podkladů nezbytných pro vyhlášení dvou přírodních rezervací "Prameniště Jankovského potoka" a "Meandry Jankovského potoka".

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila Rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z OPŽP ve výši 278 957 Kč, která je určena na financování projektu „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z OPŽP ve výši 278 957 Kč za zrealizovaný projekt „Dokončení implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina – Jankovský potok“.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz