Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-04: Projektový záměr: x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu

RK-33-2019-04.pdf, RK-33-2019-04pr01.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-33-2019-04
Název Projektový záměr: x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu
Zpracoval K. Jiráková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je na základě pověření od Ministerstva zdravotnictví provozovatelem informačního systému Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví pro Českou republiku. Národní kontaktní místa pro el. zdravotnictví všech států EU jsou součástí tzv. European Digital Service Infrastructure (eHDSI). V rámci této infrastruktury jsou nyní realizovány dva scénáře přeshraniční výměny zdravotnických údajů pacientů - tzv. pacientský souhrn a ePreskripce/eDispenzace. Projekt x-eHealth je zaměřen na analýzu a přípravu zavedení nových scénářů výměny částí elektronického zdravotního záznamu pacienta - zejména laboratorní výsledky, snímky, propouštěcí zprávy a vzácná onemocnění. 

Cílem projektu je analýza, zmapování a poskytnutí členům eHDSI funkční rámec a pravidla pro realizaci nových scénářů, které by bylo možné implementovat nejen na evropské, ale také na národní nebo regionální úrovni. 

Projektová žádost je připravována ve spolupráci 35 organizací z 21 členských států. Koordinátorem projektového záměru je Ministerstvo zdravotnictví Portugalska (SPMS). Bude podána do fondu Horizon 2020, který nabízí financování ve výši 100% z uznatelných nákladů.

Návrh řešení

Navrhujeme radě schválit projektový záměr dle materiálu RK-33-2019-04, př. 1.

Dále navrhujeme uložit odboru informatiky spolupracovat s evropským konsorciem při předložení žádosti o realizaci projektu x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotnického záznamu do fondu Horizon 2020. 

V případě schválení projektové žádosti bude radě předložen návrh kontraktu projektového konsorcia.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

projektový záměr dle materiálu RK-33-2019-04, př. 1;

 

 

ukládá

odboru informatiky spolupracovat s evropským konsorciem při předložení žádosti o realizaci projektu x-eHealth - Evropský rámec pro výměnu elektronického zdravotního záznamu do pracovního programu Horizon 2020.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz