Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-12: Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia

RK-33-2019-12.pdf, RK-33-2019-12pr01.pdf , RK-33-2019-12pr02.pdf , RK-33-2019-12pr03.xls

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-33-2019-12
Název Návrh na zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
Zpracoval J. Šimková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 21. 3. 2017 usnesením č. 0543/11/2017/RK schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 s cílem posílit zájem studentů medicíny o poskytování zdravotních služeb ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotní péče zřizovaných Krajem Vysočina. Formou podpory jsou motivační stipendia. Součástí smlouvy o poskytnutí stipendia je závazek studenta odpracovat u poskytovatele zdravotních služeb tolik let, kolik akademických let pobíral stipendium a závazek poskytovatele zdravotních služeb zaměstnat žadatele po absolvování studia v pracovním poměru s plným pracovním úvazkem.

Odbor zdravotnictví provádí formální kontrolu žádostí a splnění podmínek pro zařazení do stipendijního programu. O výsledku posouzení a zařazení do stipendijního programu dle pravidel rozhoduje rada kraje. S žadateli, kteří byli vybráni k zařazení do stipendijního programu rozhodnutím rady kraje, bude uzavřena smlouva, jejíž znění bylo schváleno jako součást přijatých pravidel. Dle pravidel náleží úspěšnému žadateli stipendium ve výši 50 tis. Kč v každém akademickém roce.

Odbor zdravotnictví obdržel žádost o stipendium žadatele, který splňuje podmínky stanovené pravidly pro zařazení do stipendijního programu, tzn., je předložena žádost o zařazení do stipendijního programu, potvrzení o studiu vyššího než druhého ročníku studia, prohlášení poskytovatele zdravotních služeb o jeho vážném zájmu zaměstnat žadatele a motivační dopis žadatele. Všechny doklady osvědčující splnění podmínek dle pravidel jsou uvedeny v materiálu RK-33-2019-12, př. 1. Přehled schválených stipendií radou kraje je uveden v materiálu RK-33-2019-12, př. 3.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout z důvodu splnění všech stanovených podmínek o zařazení žadatele do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace-ID: PR02734

(př. 2 tohoto materiálu).

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Zdravotnictví, § 3599 je počítáno s finančními prostředky na stipendia žákům, studentům a doktorandům – motivační stipendia studentům lékařských a nelékařských oborů. 

Návrh usnesení rozhoduje
  • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-33-2019-12, př. 1;
  • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
  • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.

     

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz