Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-48: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd

RK-33-2019-48.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-33-2019-48
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek – přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí finančních prostředků refundovaných Kraji Vysočina Ministerstvem financí v souvislosti s výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. tříd na území Kraje Vysočina.

OM předložil dne 10. 9. 2019 Ministerstvu financí, odboru 12 – Financování územních rozpočtů seznam uzavřených kupních smluv na koupi pozemků pod silnicemi II. a III. tříd vykoupených v období od 1. 11. 2018 – 31. 8. 2019 se žádostí o refundaci části kupních cen v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. června 2016. Dle žádosti byla určena k refundaci částka 2 427 510 Kč.  MF vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2 427 505 Kč.

Na účet Kraje Vysočina byly finanční prostředky připsány dne 29. 10. 2019. O tuto částku bude povýšen rozpočet kraje na rok 2019.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639) o  účelovou investiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 2 427 505 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí ve výši 2 427 505 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 2 427 505  Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 12. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz