Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2019-55: Veřejná zakázka "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"

RK-33-2019-55.pdf, RK-33-2019-55pr01.pdf , RK-33-2019-55pr02.pdf , RK-33-2019-55pr02upr01.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-33-2019-55
Název Veřejná zakázka "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT".

Jedná se o rekonstrukci sociálních zařízení pokojů, zvětšení vstupních dveří do pokojů vč. statických opatření, likvidace nebezpečných látek z izolace stávajících rozvodů VZT, rekonstrukce instalací, podlah a povrchů pokojů, rekonstrukce koupelny, větrání se zpětným získáváním tepla v objektu Domova pro seniory Třebíč, M. Curieových 603, st. p.č. 5669, v rozsahu 4 šachet. Stavba bude prováděna ve všech 9 podlažích za plného provozu domova, bude provedeno prachotěsné oddělení staveniště a bourací práce budou prováděny v časových úsecích po dohodě s uživatelem.

Stavební práce budou prováděny v období od ledna 2020 do 27. 11. 2020.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným zhotovitelem projektové dokumentace Ing. Bohumilem Berounem, Slunná 1137, 674 01 Třebíč - Podklášteří, IČO 604 07 336, a to v částce cca 16 380 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 172/2016 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

OM považuje za účelné ustanovit hodnotící komisi, kterou pověří posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek dle § 114 a 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Komise bude mít 5 členů, bude usnášeníschopná při přítomnosti nejméně dvou třetin jejích členů a rozhodovat bude nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Komise z jednání vyhotoví písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v souladu s § 109 odst. 1 zákona zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
  • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2019-55, př. 1
  • jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-33-2019-55, př. 2

OM navrhuje k zadání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

  • zahájení zadávacího řízení nejpozději 19. 11 2019
  • konec lhůty pro podávání nabídek 9. 12. 2019 (předpoklad)
  • způsob hodnocení nabídek - ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí se zahájením zadávacího řízení na předmětnou stavbu.

Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-33-2019-55, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-33-2019-55, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 19. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz