Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-06: Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

RK-33-2020-06.pdf, RK-33-2020-06pr01.pdf , RK-33-2020-06pr02.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-33-2020-06
Název Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti- Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) požádala o souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti (dále také jen „dodatek“). O souhlasu s uzavřením Smlouvy o podnájmu části nemovitosti (dále jen „smlouva“) bylo rozhodnuto usnesením č. 0890/19/2012/RK ze dne 9. 5. 2012. Předmětem podnájmu jsou prostory, na nichž podnájemce umístil zařízení elektronických komunikací. Smlouva je obsažena v materiálu RK-33-2020-06, př. 1 a byla uzavřena na dobu 10 let.

Nemocnice předložila zřizovateli návrh dodatku, kterým má být upravena doba podnájmu, a to prodloužena do 3. 9. 2025. Dále je upravena možnost využití zařízení a technologií ve sdíleném režimu, tzn. na zařízení elektronických komunikací mohou být umístěny součástky ve vlastnictví podnikatele provozujícího veřejnou komunikační síť. Návrh dodatku je obsažen v materiálu RK-33-2020-06, př. 2.

Vlastníkem předmětných nebytových prostor je Kraj Vysočina, nemocnice užívá předmětné nebytové prostory na základě Smlouvy o nájmu nemovitosti, ve znění pozdějších dodatků. Podle ustanovení § 2215 občanského zákoníku a Smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 14. 7. 2003 je možný podnájem předmětu nájmu nebo jeho části na dobu delší než 3 roky pouze s písemným souhlasem pronajímatele.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením dodatku dle materiálu RK-33-2020-06, př. 2.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor majetkový

nemá námitek k uzavření dodatku č. 1 podnájemní smlouvy.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu části nemovitosti pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-06, př. 2.

 

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz