Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-07: Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

RK-33-2020-07.pdf, RK-33-2020-07pr01.xls

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-33-2020-07
Název Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19 ze dne 19. března 2019 (dále jen „zásady“), článkem 2 odst. 1 písm. j) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
a článkem 2 odst. 3 písm. i) – vyřazení a převod nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 200 000,- Kč, podala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), návrh na vyřazení majetku.

Ředitel nemocnice vymezil majetek uvedený v materiálu RK-33-2020-07, př. 1 jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z 14. září 2020 a navrhuje jeho vyřazení.

Položkový seznam vyřazovaného majetku, popis technického stavu, způsoby nabytí a navržený způsob likvidace jsou uvedeny v materiálu RK-33-2020-07, př. 1.

Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 8 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést
do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.

Trvale nepotřebný majetek v pořizovací ceně vyšší než 40 000 Kč je podle čl. 1 odst. 1 písm. k) zásad organizace povinna nabídnout zřizovateli a ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina a v případě jejich zájmu jim jej převést.

Nemocnice zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje, ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací.

 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku uvedeného v materiálu RK-33-2020-07, př. 1;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace uvedeného v materiálu RK-33-2020-07, př. 1.

 

Odpovědnost Odbor zdravotnictví (3. 11. 2020), Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz