Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-12: Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

RK-33-2020-12.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-33-2020-12
Název Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
Zpracoval P. Dvořák, I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

V souvislosti s probíhající pandemií nemoci způsobené novým typem koronaviru je třeba zajišťovat konkrétní opatření na zmírnění dopadu této pandemie (např. nákupem ochranných prostředků). Jedná se o mimořádnou situaci.

Návrh řešení

Vzhledem k Vládou České republiky vyhlášenému nouzovému stavu a ke krizové situaci způsobené rozšířením koronaviru je navrženo schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS (Integrovaný záchranný systém) o částku 2 000 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje na výdaje spojené s opatřeními proti šíření COVID-19.

Výše uvedené finanční prostředky budou použity na nákup 400 000 ks jednorázových ochranných vyšetřovacích rukavic. Těchto ochranných prostředků je nyní na trhu nedostatek, a to v souvislosti s eskalací nákazy COVID-19. Dochází k opakovanému výpadku dodávek OOPP do zdravotnických a sociálních zařízení, z tohoto důvodu je třeba navýšit rezervu OOPP Kraje Vysočina, aby z ní mohla být vykrývána aktuální potřeba nedostatkových ochranných prostředků.

O konkrétním použití těchto prostředků bude rozhodovat hejtman kraje jako předseda Bezpečnostní rady kraje.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0489/07/2019/ZK svěřuje radě kraje provádění rozpočtových opatření do výše 2 000 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 22 297 tis. Kč.

Krizový štáb Kraje Vysočina

Usnesením č. 59/19/2020/KŠ Krizový štáb Kraje Vysočina doporučuje radě kraje schválit převod finančních prostředků na nákup OOPP ve výši 2 mil. Kč v souvislosti s COVID-19.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Bere materiál na vědomí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele krajského úřadu souhlasí s navrhovaným usnesením a doporučuje jej ke schválení.
Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie onemocnění COVID-19, zejména k šíření nákazy ve zdravotnických zařízeních a pobytových zařízeních sociální péče, jakož i vzhledem k rychle se zvyšujícími počtu hospitalizovaných pacientů s nákazou tzv. novým koronavirem, nastává situace, kdy je identifikována nejen dynamicky narůstající potenciální potřeba ochranných rukavic a dalšího materiálu vyvolávající tlak na pohotovostní zásobu, ale bohužel také potřeba reálná. Zajištění včasného zvýšeného nákupu takového materiálu je naprosto nezbytné. To je potvrzeno mimo jiné i výstupy z jednání Krizového štábu Kraje Vysočina.
Situaci je nutné řešit velmi rychle, proto je nezbytné opět využít zmocnění vydané radě kraje zastupitelstvem kraje. Čekat na rozhodnutí zastupitelstva kraje stále ještě není nyní možné. V Kraji Vysočina došlo k podání návrhu na přezkoumání voleb do krajského zastupitelstva ke krajskému soudu. Výsledkem je, že není možné pořádat ustavující zasedání zastupitelstva kraje v původně plánovaném termínu, totiž dne 29. 10. 2020. Termín ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje musí být odložen, a to s předpokladem cca o čtyři týdny. 

V aktuálním časovém úseku mezi volbami a ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva kraje, kdy členům zastupitelstva z minulého volebního období mandát již zanikl a kdy již vznikl mandát nově zvoleným členům zastupitelstva kraje, avšak pro zmíněnou právní překážku tito prozatím nemohou složit slib a ujmout se rozhodování, ze zákona stále vykonává svoji pravomoc spojenou s příslušnou odpovědností rada kraje z uplynulého volebního období.

V daných souvislostech je zvolené řešení jediné vhodné i účelné a toto je plně v souladu s platným právním řádem.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19 (nákup jednorázových ochranných vyšetřovacích rukavic);
  • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz