Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-15: Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2021 - 2023

RK-33-2020-15.pdf, RK-33-2020-15pr01.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-33-2020-15
Název Střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na období 2021 - 2023
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočiny usnesením č. 0316/06/2019/RK ze dne 26. 2. 2019 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění č. 01/19 (dále jen „Pravidla“). V čl. 7 odst. 6, písm. a) a odst. 8 Pravidel je příspěvkovým organizacím stanovena povinnost zpracovat střednědobý plán na 3 kalendářní roky. Střednědobý plán je dle těchto Pravidel členěn na plán nákladů a výnosů (střednědobý výhled rozpočtu), položkový rozpis akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti. V souladu s čl. 7 odst. 9 Pravidel a v souladu se Střednědobým výhledem rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023, který byl schválen usnesením č. 0275/04/2020/ZK dne 16. 6. 2020 předložil ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace (dále jen „KSÚSV“) přes Portál příspěvkových organizací k projednání zřizovateli návrh střednědobého plánu na období 2021 – 2023. Tento střednědobý plán je přílohou RK-33-2020-15, př. 1.

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina sestavují dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů střednědobý výhled rozpočtu, který schvaluje zřizovatel. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu KSÚSV byl v souladu s § 28a odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) na období 2021 - 2023 a vzít na vědomí položkový rozpis investičních a neinvestičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2021 – 2023 pro KSÚSV dle materiálu RK-33-2020-15, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, na období 2021 – 2023 dle materiálu RK-33-2020-15, př. 1;

bere na vědomí

položkový rozpis investičních a neinvestičních akcí, plán lidských zdrojů a plán rozvoje činnosti na období 2021 –2023 pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 3. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz