Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-21: Závěrečné vyhodnocení akce „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ (OPŽP)

RK-33-2020-21.pdf, RK-33-2020-21pr01.pdf , RK-33-2020-21pr02.pdf , RK-33-2020-21pr03.xls

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-33-2020-21
Název Závěrečné vyhodnocení akce „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ (OPŽP)
Zpracoval J. Říčan, I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o Závěrečnou zprávu o realizaci (dále také jen „ZZoR“) a Závěrečnou žádost o platbu (dále také jen „ZŽoP“) včetně doložení dokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce (dále také jen „ZVA“) projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ (dále také jen „projekt“) realizovaného v rámci výzvy č. 31 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“), jehož předmětem bylo odstranění náletových dřevin, odstranění drnu a urovnání terénu, vyhrabání a odstranění stařiny, ruční proředění porostů a jemné mozaikovité narušení půdního povrchu s cílem zajištění příznivého stavu předmětu ochrany EVL Na Oklice (k. ú. Milíčov u Jihlavy).

Předkládaná ZZoR dle materiálu RK-33-2020-21, př. 1 obsahuje informace o průběhu prací a povinné publicitě. Součástí ZZoR je doložení dokladů k ZVA. Projekt byl realizován v souladu se Smlouvou o dílo a dodatkem č. 1. Práce byly zahájeny dne 21. 9. 2018 předáním místa plnění a ukončeny dne 29. 5. 2020 převzetím dokončeného díla. Cílové hodnoty sledovaných indikátorů byly naplněny a stanoviskem AOPK ČR bylo doporučeno schválení Závěrečného vyhodnocení akce. Nedílnou součástí ZZoR je Formulář ZVA – vratky, odvody a jiné příjmy dle materiálu RK-33-2020-21, př. 3.

Předkládaná ZŽoP dle materiálu RK-33-2020-21, př. 2 je na nulovou částku, jelikož všechny faktury byly Státnímu fondu životního prostředí ČR doloženy a všechny podané žádosti o platbu byly Řídícím orgánem schváleny a proplaceny. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 867 999,48 Kč. Dotace odpovídá 100 % způsobilých výdajů.

Návrh řešení

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu formou Závěrečné zprávy o realizaci a Závěrečné žádosti o platbu včetně dokládání podkladů k Závěrečnému vyhodnocení akce prostřednictvím systému MS2014+, a to dle nastavení finančního plánu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-33-2020-21, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-33-2020-21, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2020-21, př. 3. ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina uložit ORR předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-33-2020-21, př. 1, RK-33-2020-21, př. 2 a RK-33-2020-21, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

Závěrečná zpráva o realizaci, Závěrečná žádost o platbu včetně doložení dokladů k Závěrečnému vyhodnocení akce budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k návrhu usnesení.  

Grémium ředitele

bere závěrečnou zprávu o realizaci a žádost o platbu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-33-2020-21, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-33-2020-21, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-33-2020-21, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-33-2020-21, př. 1, RK-33-2020-21, př. 2 a RK-33-2020-21, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz