Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-24: Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

RK-33-2020-24.pdf, RK-33-2020-24pr01.pdf , RK-33-2020-24pr02.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-33-2020-24
Název Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o souhlas s prodejem nemovitosti, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.

Dle čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace, která je obsahem materiálu RK-33-2020-24, př. 1, je příjemce povinen nakládat do 31. 12. 2023 s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy a s nemovitostí, ve které byla akce realizována v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost, ve které byla akce realizována po tuto dobu na jinou osobu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o vydání souhlasu s prodejem nemovitosti dle materiálu RK-33-2020-24, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tuto uvedenou žádost posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s prodejem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smlouvy je obsahem materiálu RK-33-2020-24, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.0019, za podmínek uvedených v materiálu RK-33-2020-24, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz