Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-30: Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-33-2020-30.pdf, RK-33-2020-30pr01.xlsx

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-33-2020-30
Název Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší proplacení nákladů partnerům projektu „Gastroakademie“.

Kraj Vysočina realizuje aktivity zaměřené na podporu odborného vzdělávání, mezi ně patří projekt „Gastroakademie“, jehož cílem je zvýšit kvalitu odborného vzdělávání ve skupině oborů Gastronomie, hotelnictví a turismus (dále také „gastro“), především formou zkvalitnění odborné přípravy žáků v jednotlivých restauracích, zvýšením motivace žáků k učení v odborných předmětech a praktickém vyučování a motivaci pracovat ve zvolené profesi. Do projektu jsou zapojeny čtyři školy, poskytující odborné vzdělávání ve skupině oborů gastro a šest restaurací z Kraje Vysočina, kde probíhá v reálném prostředí praktické vyučování vybraných žáků druhých a třetích ročníků. Školy předložily vyúčtování nákladů souvisejících s pořízením pracovních oděvů a dalších pomůcek a dále náklady, které se týkají příspěvku na cestovné, ubytování a stravné žáků za 3. čtvrtletí roku 2020. Výdaje jsou specifikovány v materiálu RK-33-2020-30, př. 1.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie" v celkové výši 52 289 Kč dle materiálu RK-33-2020-30, př. 1.

Finanční prostředky budou partnerům projektu poskytnuty z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 (ÚZ 00326 – Podpora polytechnické výchovy) jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je rada kraje oprávněna rozhodovat/schvalovat v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu své zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání (ÚZ 00326) je počítáno s finančními prostředky na realizaci projektu Gastroakademie.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 52 289 Kč dle materiálu RK-33-2020-30, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz