Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-33-2020-33: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

RK-33-2020-33.pdf, RK-33-2020-33pr01.pdf , RK-33-2020-33pr02.doc , RK-33-2020-33pr03.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-33-2020-33
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny –program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020. Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo poskytnout dotaci příjemci Městys Měřín, Náměstí 106/1, PSČ: 594 42  IČO: 00294799, dne 12. 5. 2020 usnesením č. 0249/03/2020/ZK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02778.0079 měl městys (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Nové sběrné hnízdo na využitelné složky KO včetně zpevněných ploch“ nejpozději do 31. 10. 2020. Na tento projekt byla schválena dotace ve výši 100 000 Kč, což představuje 34,22 % z celkových nákladů na projekt, které činí 292 222 Kč. Dne 21.10.2020 obdržel Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30.04.2021. V rámci respektování nařízených opatření proti šíření viru Covid-19 bylo nutné odložit realizaci kvůli karanténě pracovníků stavební firmy. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-33-2020-33, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02778.0079 je obsahem materiálu RK-33-2020-33, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0079 dle materiálu RK-33-2020-33, př. 2., jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu Městyse Měřín do 30.04.2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31.05.2021.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

 souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0079 dle materiálu RK-33-2020-33, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz