Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-02: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

RK-34-2019-02.pdf, RK-34-2019-02pr01.pdf , RK-34-2019-02pr02.xlsx

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-34-2019-02
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad v letošním roce jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, na kapitole Informatika v celkové výši 8 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v únoru 2019 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 1 - „Sítě a bezpečnost“, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci 1. výzvy činí 3 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 18. 3. 2019. Usnesením 0723/14/2019/RK ze dne 30. 4. 2019 schválila rada kraje celkem 20 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 3 000  tis. Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vypořádání příspěvku po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

1. Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11 požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 100 684 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Bezpečnost školní sítě". 

2. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 143 151 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Rozšíření konektivity pomocí Cisco síťových přepínačů".

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou. Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-34-2019-02, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Základní škole a Praktické škole Moravské Budějovice, Dobrovského 11 ve výši 99 397 Kč (celkové skutečné náklady projektu jsou nižší než celkové rozpočtové náklady projektu uvedené v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku) a Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou ve výši 143 151 Kč na krytí výdajů spojených s realizací projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazného ukazatele "Příspěvek na provoz".

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS doporučuje poskytnutí prostředků na posílení konektivity a bezpečnosti sítě škol. 

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 242 548 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 242 548  na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 99 397 Kč u Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Bezpečnost školní sítě" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 143 151 Kč u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření konektivity pomocí Cisco síťových přepínačů" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz