Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-05: Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020

RK-34-2019-05.pdf, RK-34-2019-05pr01.doc , RK-34-2019-05pr01upr01.doc , RK-34-2019-05pr02.doc , RK-34-2019-05pr03.xls

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-34-2019-05
Název Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 4
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 13. září 2016 usnesením č. 0387/05/2016/ZK Koncepci prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2017 až 2020 (dále jen „Koncepce“). Nástrojem realizace opatření obsažených v Koncepci jsou roční programy prevence kriminality, které stanoví, jaká opatření budou v příslušném roce realizována, kdo je bude realizovat a jaké bude finanční zajištění. Z tohoto důvodu byl pracovní skupinou prevence kriminality (jmenovaná ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina) ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina vypracován návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020. 

Schválení vlastního programu prevence kriminality je jednou z podmínek Ministerstva vnitra ČR pro podání žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina a obcí Kraje Vysočina v roce 2020. 

Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina číslo 0720/08/2018/ZK byl schválen Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019. Informace o jeho realizaci a finančních výdajích jsou uvedeny v příloze č. RK-34-2019-05, př. 1.

Návrh řešení

Radě Kraje Vysočina je v souladu s Koncepcí předkládán k projednání návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 (dále jen „Program 2020“ – příloha RK-34-2019-05, př. 2). Program 2020 vychází z opatření obsažených v Koncepci a z hlavních bezpečnostních problémů Kraje Vysočina, vymezených ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina na základě analýzy kriminality v kraji za 9 měsíců roku 2019 (RK-34-2019-05, př. 3). 

V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 jsou alokovány na realizaci opatření Programu 2020 finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč na projekty prevence kriminality. O státní dotaci na projekty prevence kriminality mohou požádat Kraj Vysočina i obce na základě Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality v roce 2020.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-05, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-34-2019-05, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 26. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz