Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-17: Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace

RK-34-2019-17.pdf, RK-34-2019-17pr01.docx , RK-34-2019-17pr02.docx , RK-34-2019-17pr03.docx , RK-34-2019-17pr04.docx , RK-34-2019-17pr05.zip , RK-34-2019-17pr06.doc , RK-34-2019-17pr07.xlsx , RK-34-2019-17pr08.xlsx

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-34-2019-17
Název Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro Kraj Vysočina a příspěvkové organizace
Zpracoval D. Buřičová, V. Kotrbová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 8
Popis problému

Jedná se o vyhlášení veřejné zakázky Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb  na 2 roky pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace.

Na konci roku 2018 skončil dynamický nákupní systém na pořizování kancelářských potřeb pro kraj a jeho příspěvkové organizace.

Usnesením č. 2192/35/2018/RK Rada Kraje Vysočina rozhodla pro rok 2019 neotvírat nový dynamický nákupní systém pro nákup kancelářského materiálu, ale uložila příspěvkovým organizacím a krajskému úřadu splnit úkoly, které povedou k nastavení systému nákupu této komodity od roku 2020.

V první polovině roku 2019 proto probíhal sběr dat z faktur/dodacích listů od příspěvkových organizací (zjišťování spektra položek, tzn. tvorba podkladů pro vytvoření "katalogu" položek, které je účelné nakupovat centrálně jak z pohledu ceny, tak z pohledu množství nákupů). Pololetní rozsah nakupovaných položek byl 2,5 mil. Kč, 80 % nákupu tvořilo 20 komodit, které byly vybrány do veřejné zakázky. U každé jednotlivé položky bylo stanoveno předpokládané množství odběru a maximální cena (z analýzy fakturovaných položek). Odbor analýz a podpory řízení připravil veřejnou zakázku, jejímž výsledkem bude rámcová dohoda s jedním dodavatelem, který dodá katalog kancelářských potřeb provozovaný v SW Centrální nákup Kraje Vysočina, který bude vůči PO vystupovat jako e-katalog. Tento způsob řešení umožní organizacím objednávat přímo od dodavatele bez nutnosti vytvářet výzvy, administrovat soutěže, bez uzavírání smluv, tj. dojde k minimalizaci administrativních postupů. Předpokládaná hodnota centrálního nákupu pro takto nastavený systém a vybrané položky za  dva roky je cca 6 800 tis. Kč. 

Spektrum nakupovaných kancelářských potřeb v organizacích je velmi široké, a to i v rámci jedné komodity. Připravená veřejná zakázka reaguje i na tuto skutečnosti a využívá § 18 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. nesoutěžené, ale nakupované položky, které nebyly vzhledem k individuálnímu charakteru či množství zařazeny do soutěžního katalogu dle  rámcové dohody, bude moci vítězný dodavatel doplnit do tzv. katalogu 2, který mu bude zadán jako veřejná zakázka malého rozsahu (v souladu s dikcí zákona).  Čerpat z tohoto katalogu bude možné do 20 % hodnoty katalogu vysoutěženého.   

Problematika společného postupu při nákupu kancelářského materiálu byla průběžně řešena s řediteli příspěvkových organizací, kompletní informaci o novém procesu včetně ukázek SW Centrální nákup získali ředitelé na semináři dne  4. 10. 2019.

Návrh řešení

Radě Kraje Vysočina se navrhuje:

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-34-2019-17, př. 1, RK-34-2019-17, př. 2, RK-34-2019-17, př. 3, RK-34-2019-17, př. 4, RK-34-2019-17, př. 5RK-34-2019-17, př. 7; RK-34-2019-17, př. 8;
  • pověřit k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-34-2019-17, př. 6;
  • stanovit, že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;
  • uložit Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů  RK-34-2019-17, př. 1, RK-34-2019-17, př. 2, RK-34-2019-17, př. 3, RK-34-2019-17, př. 4, RK-34-2019-17, př. 5RK-34-2019-17, př. 7; RK-34-2019-17, př. 8;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-34-2019-17, př. 6;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz