Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-22: Dotace na realizaci projektu "Euroklíč v Kraji Vysočina 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

RK-34-2019-22.pdf, RK-34-2019-22pr01.pdf , RK-34-2019-22pr02.doc

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-34-2019-22
Název Dotace na realizaci projektu "Euroklíč v Kraji Vysočina 2019" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval M. Havelková, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

OSV předkládá žádost spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. o dotaci k realizaci projektu „Euroklíč v Kraji Vysočina 2019“.

Mezinárodní projekt Euroklíč pomáhá lidem se zdravotním postižením  a rodinám s malými dětmi ve vyspělých evropských zemích již více než třicet let.

Cílem projektu je zajistit výše zmíněným osobám důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení. Osoby se zdravotním postižením a malé děti potřebují ke své hygieně a mobilitě snadno a rychle přístupné, dostatečně prostorné, náležitě vybavené, plně funkční a čisté prostředí, což jednotný přístup k zařízením pomocí Euroklíče zajistí lépe, než stávající, běžně používané modely provozu. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, pouličními prostitutkami, narkomany apod.). Projekt chce napomoci mobilitě cílových skupin překonáváním jak technických, tak sociálních bariér. V rámci projektu budou zařízení (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích apod.) osazena jednotným Eurozámkem.
V Kraji Vysočina je již osazeno cca 49 Eurozámků.

Organizace požádala o finanční podporu ve výši 50 000 Kč, ze kterých budou nakoupeny a naistalovány do veřejně přístupných objektů v Kraji Vysočina 4 Eurozámky (cena jednoho Eurozámku je 8 012,--Kč/kus bez DPH). Žádost je přílohou č. 1. Každé místo osazené Eurozámkem bude označeno „Pamětní deskou“ a samolepícím označením „Prosím, klepejte“ s předepsanou publicitou a zavedeno do veřejně přístupné databáze  na www.euroklic.cz , která bude k dispozici i jako tištěný „Průvodce po místech  v ČR osazených Eurozámky“. Dále bude z výše uvedené podpory zakoupeno 20 Euroklíčů (cena jednoho Euroklíče je 520,-- Kč/kus bez DPH) pro osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi do tří let a provozovatele veřejně přístupných objektů. Souběžně s montáží Eurozámků a distribucí Euroklíčů bude probíhat publicita a propagace projektu. Jejím cílem je blíže seznámit cílové skupiny s projektem a s možností získat zdarma dotovaný Euroklíč. Projekt bude v Kraji Vysočina realizován od listopadu roku 2019 do března roku 2020.

Návrh řešení

Navrhujeme poskytnout spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., dotaci ve výši 50 000 Kč na zakoupení a nainstalování 4 Eurozámků do veřejně přístupných objektů v Kraji Vysočina a na zakoupení a distribuci 20 Euroklíčů  pro osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi do tří let a pro provozovatele veřejně přístupných objektů. K poskytnutí této dotace navrhujeme uzavřít smlouvu dle materiálu RK-34-2019-22, př. 2.

Tato částka byla předem schválena v rozpočtu kraje na rok 2019.

Dotace bude poskytnuta z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Sociální věci, § 4399 je počítáno s finančními prostředky na podporu systému Euroklíč. 

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02904

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478 ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Euroklíč v Kraji Vysočina 2019“ dle materiálu RK-34-2019-22, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-34-2019-22, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz