Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-23: Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

RK-34-2019-23.pdf, RK-34-2019-23pr01.pdf , RK-34-2019-23pr02.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-34-2019-23
Název Dotace na podporu činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval J. Bína, M. Havelková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

OSV předkládá žádost spolku Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s. o dotaci k zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 - 2019“. Smyslem plánu je, aby v rámci kraje existoval dokument, na jehož základě by se systematicky postupovalo při zlepšování životních podmínek osob se zdravotním postižením. Žádost je přílohou č. 1.

Kraj Vysočina přijal usnesením č. 0577/07/2017/ZK Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2018 – 2019, ve kterém stanovil oblasti priorit zmírňování sociální exkluze zdravotně postižených na území Kraje Vysočina. Jako priority byly stanoveny tyto oblasti:

 

  • Osvětová činnost
  • Oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací
  • Oblast vzdělávání a školství
  • Oblast zdravotnictví a zdravotní péče
  • Oblast sociálních věcí
  • Oblast kultury

 

K zajištění koordinace naplňování aktivit a jejich monitoring požádala organizace o finanční podporu ve výši 50 000 Kč. Z dotace budou hrazeny náklady na pracovníka, jehož činností je provádět monitoring naplňování krajského plánu, jednání s odvětvovými odbory, předávání informací mezi Krajem Vysočina, institucemi státní správy a členskými organizacemi na území kraje.

Návrh řešení

Navrhujeme poskytnout spolku Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s. dotaci ve výši 50 000 Kč na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 - 2019“. K poskytnutí této dotace navrhujeme uzavřít smlouvu dle materiálu RK-34-2019-23, př. 2. Tato podpora svou výší odpovídá výši dotací pro krajské zastřešující organizace spolupracující s krajem v obdobných případech.

Dotace bude poskytnuta z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti.

Stanoviska Odbor ekonomický

Nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02903

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478 ve výši 50 000 Kč na zajištění naplňování aktivit a jejich monitoring v rámci realizace „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí OZP na období 2018 – 2019“ dle materiálu RK-34-2019-23, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-34-2019-23, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz