Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-24: Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a změna závazných ukazatelů PO

RK-34-2019-24.pdf, RK-34-2019-24pr01.xls , RK-34-2019-24pr02.xls

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-34-2019-24
Název Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2019 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a změna závazných ukazatelů PO
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na rozpočtový rok) též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP).  Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele (závazné ukazatele), investiční plán, odpisový plán a plán oprav.

Usneseními 0222/04/2019/RK a 0818/15/2019/RK rada kraje schválila výše uvedené plány pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a uložila všem ředitelům předložit na odbor sociálních věci zaktualizované plány na rok 2019.

V souvislosti s projednáním výsledků hospodaření k 30. 9. 2019 a výhledů hospodaření do konce roku 2019, se většina příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dostává do záporného výsledku hospodaření, který byl ve větší či menší míře předpokládán již při prvním schválení rozpočtů těchto organizací. Ztráty jsou způsobené především díky nedostatečnému profinancování nárůstu osobních nákladů, k jejichž navýšení došlo na základě novely Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě od 1. 1. 2019. Významnou roli sehrál i nárůst cen energií mezi roky 2018 a 2019 anebo rozšíření kapacity Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. Všeobecný růst mezd se promítá také do cen oprav a služeb, které organizace nakupují.

Usnesením 0454/06/2019/ZK bylo schváleno rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením o částku 25 000 000 Kč, § 4350 - Domovy pro seniory o částku 12 820 000 Kč a § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 38 000 000 Kč na dokrytí chybějících finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby. Na základě projednávání finančních plánů a výhledu hospodaření do konce roku 2019 navrhujeme rozdělit finanční prostředky jednotlivým příspěvkovým organizacím na dokrytí ztrát tak, aby organizace mohly své plány sestavit jako vyrovnané. V materiálu RK-34-2019-24, př. 1, předkládáme návrhy finančních plánů jednotlivých organizací. Návrh na změnu závazných ukazatelů „Příspěvků na provoz“ je uveden v materiálu RK-34-2019-24, př. 2 (ke zvýšení tohoto závazného ukazatele dochází také u Nemocnice Nové Město na Moravě s tím, že poskytnutí prostředků pro tuto organizaci bylo schváleno již na jednání ZK 06/2019) a dále navrhujeme provést rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ byl snížen u Domova Kamélie Křižanov o 2 660 tis. a u Domova Jeřabina Pelhřimov o 500 tis. Kč z důvodu neobsazení všech původně předpokládaných pracovních pozic a úspor způsobených dlouhodobými pracovními neschopnostmi. U Domova důchodců Proseč u Pošné byl Závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ navýšen o 100 tis. z důvodu přijetí klienta s těžkým zdravotním postižením, ke kterému je nutné zřídit jedno pracovní místo zdravotnického personálu navíc oproti původnímu plánu. Domov pro seniory Havlíčkův Brod předkládá finanční plán s předpokládanou ztrátou 2 401 tis., která bude dofinancovaná ze státní dotace MPSV (ÚZ 13 305) a o které bude rozhodováno na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne 10. 12. 2019. Tyto prostředky budou získány z vratek některých poskytovatelů sociálních služeb, případně na základě vyšších příjmů z úhrad klientů za poskytované služby. Rozhodnout o jejich poskytnutí jinému provozovateli sociální služby musí zastupitelstvo kraje.

V případě Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace bylo dohodnuto snížení příspěvku na provoz, protože služba intervenční centrum je od 1. 10. financována z prostředků EU a tím vznikl prostor pro snížení příspěvku na provoz z rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit aktualizaci:

● rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;

● tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;

● plánů čerpání fondu investic dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;

● stanovení způsobu usměrňování prostředků na platy na rok 2019 a závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zařízení sociální péče dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1.

Navrhujeme schválit změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných krajem, poskytujících sociální služby dle materiálu RK-34-2019-24, př. 2 a dále navrhujeme schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření a bere na vědomí aktualizované finanční plány zřizovaných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2019.

Návrh usnesení schvaluje
 • aktualizované rozpočty (plánů výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů a plánů oprav u organizací sociální péče na rok 2019 dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 550 000 Kč, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 090 000 Kč při současném zvýšení § 4350 – Domovy pro seniory o částku 1 640 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu RK-34-2019-24, př. 2;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2019:

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-34-2019-24, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku mimo odpisů z investičních transferů;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:
  • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
  • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;
 • ředitelce Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové  organizace vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu RK-34-2019-24, př. 2 na účet kraje v termínu do 22.11.2019.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz