Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-33: Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-34-2019-33.pdf, RK-34-2019-33pr01.pdf , RK-34-2019-33pr02.pdf , RK-34-2019-33pr03.pdf , RK-34-2019-33pr04.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-34-2019-33
Název Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o souhlasy s darováním nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

Dle čl. 10 Smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálů RK-34-2019-33, př. 1 a RK-34-2019-33, př. 2 jsou příjemci povinni nakládat do 31. 12. 2025 s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace a nemovitost ve které byla akce realizována po tuto dobu na jinou osobu. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o vydání souhlasu s darováním nemovitostí dle materiálů RK-34-2019-33, př. 3 a RK-34-2019-33, př. 4.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvě a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-34-2019-33, př. 1 a RK-34-2019-33, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-34-2019-33, př. 3 a RK-34-2019-33, př. 4.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz