Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-36: Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2018

RK-34-2019-36.pdf, RK-34-2019-36pr01.docx

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-34-2019-36
Název Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina za rok 2018
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Radě Kraje Vysočina je předkládáno na vědomí Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV) za rok 2018 podle struktury POH KV, který zastupitelstvo kraje schválilo dne 2. února 2016 usnesením č. 0048/01/2016/ZK. Na krajském portále Odpady Vysočiny je zveřejněno plné znění Vyhodnocení.

Podle § 43 odst. 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění, kraj: „každoročně vyhodnocuje pomocí soustavy indikátorů plnění cílů plánu odpadového hospodářství kraje“. Rada kraje ve svém usnesení 1460/35/2005/RK ze dne 8. 11. 2005 pověřila odbor životního prostředí a uložila odboru životního prostředí odesílat zpracované vyhodnocení na Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP), a po odeslání předkládat radě na vědomí. Vyhodnocení POH KV bylo odborem životního prostředí a zemědělství na MŽP odesláno dne 13. 11. 2019.

Krajský plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina v závazné části stanovuje 33 cílů, z toho 4 cíle strategické, 1 hlavní cíl stanovený pro realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR na úrovni Kraje Vysočina a 28 krajských cílů, vč. stanovení zásad pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady. Shrnutí závěrů je uvedeno v příloze materiálu RK-34-2019-36, př. 1.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí Vyhodnocení POH KV za rok 2018.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Vyhodnocení POH KV za rok 2018.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz