Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2019-38: Uzavření smluv v k. ú. a obci Jihlava se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací

RK-34-2019-38.pdf, RK-34-2019-38pr01.pdf , RK-34-2019-38pr02.pdf , RK-34-2019-38pr03.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-34-2019-38
Název Uzavření smluv v k. ú. a obci Jihlava se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření nájemní smlouvy a dohody o vypořádání závazků za užívání pozemku zastavěného silnicí II/523.

Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) na základě kontroly pozemků zjistil, že mj. pozemek par. č. 6221/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Jihlava je zastavěn stávající silnicí II/523. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 8, kde je jako výhradní vlastník uvedena Česká republika a právo hospodařit s majetkem státu má Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC).

OM proto dopisem ze dne 25. 9. 2014 požádal SŽDC o jeho odprodej do vlastnictví kraje. Dopisem doručeným dne 27. 10. 2014 SŽDC potvrdilo přijetí žádosti o odprodej. V listopadu 2016 emailem SŽDC sdělilo, že obdrželi souhlasné stanovisko k odprodeji a zároveň požádalo o doplnění žádosti o "Prohlášení", že kraj s převodem pozemku na sebe bere případné ekologické závazky. Toto prohlášení jim bylo obratem, ještě v listopadu, odesláno. OM dosud neobdržel žádnou další reakci SŽDC, proto dne 5. 11. 2019 požádal o změnu žádosti z úplatného převodu na bezúplatný.

Potvrzení o přijetí žádosti o změnu převodu OM dosud neobdržel, zato obratem obdržel výzvu k uzavření nájemního vztahu k doplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemku za rok 2019. Návrh nájemní smlouvy tvoří materiál RK-34-2019-38, př. 1 a návrh dohody o vypořádání závazků tvoří materiál RK-34-2019-38, př. 2.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-34-2019-38, př. 1 a dohodu o vypořádání závazků dle materiálu RK-34-2019-38, př. 2. Výše nájemného i úhrady za bezdůvodné obohacení vychází z aktuálního výměru Ministerstva financí pro rok 2019. Uzavřením těchto smluv bude následně možné realizovat bezúplatný převod obou pozemků z vlastnictví ČR a práva hospodaření pro SŽDC do vlastnictví Kraje Vysočina.

Tento materiál předpokládá rozhodnout uzavřít uvedené smlouvy.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na pozemek par. č. 6221/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-34-2019-38, př. 1;
  • uzavřít mezi společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234 na straně věřitele a Krajem Vysočina na straně dlužníka dohodu o vypořádání závazků za užívání pozemku par. č. 6221/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Jihlava za podmínek uvedených materiálu RK-34-2019-38, př. 2.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz