Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-06: FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

RK-34-2020-06.pdf, RK-34-2020-06pr01.pdf , RK-34-2020-06pr02.doc , RK-34-2020-06pr03.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-34-2020-06
Název FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením č. 0267/04/2020/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci Programu Informační a komunikační technologie 2020. Jedním ze schválených projektů byl projekt Obce Koněšín, evidenční číslo FV02755.0083 - „Optická síť Koněšín, 1. etapa, Rozvod trubek HDPE“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 22. 7. 2020 (příloha RK-34-2020-06, př. 3). Pan starosta Obce Koněšín, Jiří Chalupa, se obrátil dne 25. 10. 2020 na Kraj Vysočina s žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2022 a  termínu na předložení závěrečné zprávy do 30. 6.  2022, a to z důvodů uvedených v materiálu RK-34-2020-06, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV02755.0083.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádost o prodloužení termínu realizace projektu byla zaslána řádně před termínem pro realizaci projektů z uvedeného programu, navrhuje odbor informatiky vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-06, př. 2.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-06, př. 2.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz