Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-17: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice

RK-34-2020-17.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-34-2020-17
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a kapitole Požární ochrana a IZS - poskytnutí příspěvků na provoz na úhradu nákladů spojených s provozem odběrových center zajišťujících odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 pro zřizované nemocnice
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále také „nemocnice“) zajišťují v odběrových centrech odběry na vyšetření přítomnosti SARS-CoV-2 metodou PCR (Polymerase Chain Reaction). Na podporu provozu odběrových center byly vyčleněny finanční prostředky, které budou nemocnicím poskytnuty formou příspěvku na provoz.

Návrh na rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé nemocnice vychází z množství provedených odběrů v říjnu 2020.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 922 000 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 922 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro jednotlivé nemocnice v celkové výši 922 000 Kč za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic.

Finanční prostředky budou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v  souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.  

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovaným řešením.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

schvaluje:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 5213 – Krizová opatření o částku 922 000 Kč při současném snížení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 922 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 197 600 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 552 400 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 46 400 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 48 800 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 76 800 Kč

       za účelem podpory provozu odběrových center nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz