Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-19: Informace o stavu zpracování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021

RK-34-2020-19.pdf, RK-34-2020-19pr01.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-34-2020-19
Název Informace o stavu zpracování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021
Zpracoval P. Tulis
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaří za podmínek daných zákonem podle vlastního rozpočtu. Sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky tohoto rozpočtu se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada kraje dne 14. 7. 2020 usnesením č. 1295/22/2020/RK schválila Zásady pro sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 a současně vzala na vědomí harmonogram pro projednávání rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021.

Návrh řešení

Ekonomický odbor v rámci rozpočtového procesu, v souladu s výše uvedeným usnesením, vyzval dne 16. 7. 2020 příslušné správce kapitol k vypracování podkladů pro zpracování rozpočtu. Na základě sebraných požadavků od jednotlivých správců kapitol a po zapracování dalších podkladů byla vyhotovena pracovní verze návrhu rozpočtu. Tato pracovní verze návrhu rozpočtu byla na přelomu srpna a září projednána za přítomnosti náměstka hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku a za účasti správců kapitol (v některých případech rovněž i za účasti příslušných odvětvových radních).

Výsledkem výše popsaného procesu je zpracování návrhu rozpočtu Kraje Vysočina (materiál RK-34-2020-19, př. 1), který ekonomický odbor předkládá radě kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

návrh rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-34-2020-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 10. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz