Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-26: Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny

RK-34-2020-26.pdf, RK-34-2020-26pr01.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-34-2020-26
Název Změna Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval I. Hamáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o předložení návrhu dodatku Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny z důvodu změny sídla organizace.

Ředitelka Krajské knihovny Vysočiny požádala o změnu zřizovací listiny organizace v souvislosti s přesunutím sídla knihovny – z původních prostor na adrese Havlíčkovo nám. 87, 580 01 Havlíčkův Brod (ve vlastnictví Města Havlíčkův Brod), do nové budovy knihovny (novostavba - ve vlastnictví Kraje Vysočina) na adrese Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod. Kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný Městským úřadem Havlíčkův Brod dne 26. 10. 2020 byl doručen Kraji Vysočina, coby stavebníkovi, dne 27. 10. 2020.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-34-2020-26, př. 1.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, přísluší zastupitelstvu kraje schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací, které zřizuje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu RK-34-2020-26, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz