Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-32: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020

RK-34-2020-32.pdf, RK-34-2020-32pr01.pdf , RK-34-2020-32pr02.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-34-2020-32
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava – změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0526/07/2019/ZK stanovilo rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020:

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 534 810 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

 

Daný rozsah v oblasti nákladů ve veřejné linkové dopravě v rozpočtu kraje vycházel z nastavené úrovně výnosů jednotlivých dopravců v roce 2019. Porovnání očekávaných výnosů u jednotlivých dopravců se skutečnými výnosy je uveden v materiálu RK-34-2020-32, př. 1. Jednotlivé měsíce roku 2020 dle jednotlivých dopravců, a to jak za již uzavřené měsíce (skutečnost), tak i  s  výhledem pro měsíce říjen - prosinec 2020, je uveden v materiálu RK-34-2020-32, př. 2. Při odhadu výnosů říjen - prosinec 2020, tj. neuzavřených měsíců roku 2020, jsme vycházeli z  jarních měsíců roku 2020 v rámci nouzového stavu.

Při uzavření školských zařízení v rámci tzv. první vlny virové epidemie, současně s rapidním poklesem výnosů, došlo i k současné redukci veřejné dopravy, která měla za výsledek snížení rozsahu realizovaných výkonů a tím snížení celkových nákladů rozpočtu na objednávku u  dopravců. Za měsíce březen až květen roku 2020 se jednalo o úsporu nákladů ve výši cca 21,8  mil. Kč. K obdobné redukci spojů ve veřejné linkové dopravě jsme operativně přistoupili i od 19. 10. 2020 při uzavření školských zařízení v rámci tzv. druhé vlny virové epidemie. Tato opatření měla být krátkodobá s odkazem na veřejně dostupná prohlášení členů vlády ČR o  následném otevření prvního stupně ZŠ od 2. 11. 2020. Každopádně, aktuálně nejsme schopni jakkoliv přesně predikovat vývoj v následujících týdnech. V materiálu RK-34-2020-32, př. 2 je již promítnuta úspora spočívající v redukci výkonů v rámci, tzv. první vlny virové epidemie. Z  materiálu RK-34-2020-32, př. 2 vyplývá nutnost provést v rámci kapitoly Doprava změnu rozsahu dopravní obslužnosti spočívající v navýšení finančních prostředků na úhradu prokazatelných ztrát ve veřejné linkové osobní dopravě na rok 2020 o částku 87 717 878, za současného snížení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2. Rozdíl mezi částkou 180 000 000 Kč o kterou bude snížená kapitola Doprava, §  2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 a částkou, o  kterou dojde k navýšení kapitoly Doprava § 2292 – Dopravní obslužnost spočívající ve zvýšení výdajů o částku 87 717 878 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy, ve výši 92 282 122 Kč bude převeden do Fondu strategických rezerv.

V rámci drážní dopravy je situace rozdílná z důvodu konstrukce smlouvy s dopravci, tj. v rámci smluv s dopravci je riziko výnosů na straně dopravce. V jarních měsících jsme po domluvě s  dopravci a sousedními objednateli přistoupili k redukci spojů drážní dopravy, kdy došlo k  částečné úspoře tzv. variabilních nákladů dopravce. Každopádně došlo k nemalému poklesu výnosů dopravce, které nemohl dopravce predikovat při vzniku smlouvy. Z daného důvodu došlo s dopravcem České dráhy, a. s. k uzavření dodatku Smlouvy o zajištění veřejných služeb v  přepravě veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s  navýšením o částku 4 939 731 Kč, jako vyrovnání úspor v rámci redukcí spojů a pokles výnosů dopravce v rámci, tzv. první vlny virové epidemie v první polovině roku 2020. Každopádně v  rámci kapitoly Doprava změnu rozsahu dopravní obslužnosti pro rok 2020 není potřeba realizovat.

Vývoj výnosů ve veřejné dopravě je velmi závislý na provozu školských zařízení a celkové atmosféře v obyvatelstvu. V rámci tzv. první a druhé vlny virové epidemie dochází k restrikcím v  měsících, které z hlediska výkonů a tím i výnosů jsou ve veřejné osobní dopravě nejdůležitější. V podstatě měsíce březen, duben, květen, říjen a listopad jsou nejsilnější měsíce. Jako pozitivní z  hlediska veřejné dopravy vnímáme vývoj za měsíc září 2020, kdy sice ještě nebylo na sto procent zahájeno vysokoškolské vzdělávání, ale i tak oproti roku 2019 byl pokles ve veřejné linkové dopravě jen cca 7,04 % při současném poklesu tržeb leden - srpen 2020 o 32,93 % ku leden - srpen 2019. 

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství předkládá Radě Kraje Vysočiny návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava a návrh na změnu rozsahu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na rok 2020 a doporučuje radě kraje předložit návrh usnesení Zastupitelstvu Kraje Vysočina ke schválení. Návrh spočívá ve:

 • schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 87 717 878 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy při současném snížení §  2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o  částku 87 717 878 Kč;
 • schválení rozpočtového opatření spočívající ve snížení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o částku 92 282 122 Kč při současném převodu finančních prostředků ve výši 92 282 122 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2;
 • zrušení usnesení č. 0526/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019;
 • stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2020:

  - ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 626 864 878 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km;

  -ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 87 717 878 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy při současném snížení §  2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o  částku 87 717 878 Kč;
 • schválení rozpočtového opatření spočívající ve snížení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o částku 92 282 122 Kč při současném převodu finančních prostředků ve výši 92 282 122 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2;
 • zrušit usnesení č. 0526/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2020:
  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 626 864 878 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km;

  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz