Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-35: Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-34-2020-35.pdf, RK-34-2020-35pr01.xlsx

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-34-2020-35
Název Předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší předfinancování a spolufinancování projektu Education for Sustainable Development, tj. česky Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (dále také "projekt"), Kraje Vysočina, který je příjemcem grantu a koordinátorem projektu, a regionů Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko. Projekt bude realizován od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2023.

Zastupitelstvo kraje schválilo zapojení do projektu 17. 3. 2020 usnesením č. 0142/02/2020/ZK. Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+, KA2 - Strategická partnerství za účelem výměny zkušeností a příkladů dobré praxe a je zaměřený na implementaci environmentálních témat skrze využívání aktivizačních nástrojů ve výuce na úrovni středních škol v souladu s regionální politikou v oblasti vzdělávání.

Rada kraje rozhodla uzavřít grantovou dohodu s Domem zahraniční spolupráce, který je poskytovatelem grantu, 20. 10. 2020 usnesením č. 1930/31/2020/RK. Vedle grantové dohody budou uzavřeny partnerské smlouvy s Gymnáziem Žďár nad Sázavou, Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov, Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací, Rectorat de l'académie de Reims, Lycée général et technologique Hugues Libergier, Tampereen klassillinen lukio a Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Wissenschaft und Forschung, kteří jsou partnery projektu. Region Grand Est je do projektu zapojen jako asociovaný partner. Partnerské smlouvy, o jejichž uzavření rozhoduje na základě § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo kraje, budou předloženy, až bude s  partnery projektu projednáno jejich znění.

Maximální výše grantu je 136 115 EUR (materiál RK-34-2020-35, př. 1). V souladu s článkem I.4 grantové dohody bude:

  • zaplacena první záloha ve výši 40 % z maximální výše grantu, tj. 54 446 EUR, do 30  kalendářních dnů po nabytí účinnosti grantového dohody.
  • uhrazena druhá záloha ve výši 40 % z maximální výše grantu, tj. 54 446 EUR, do 60  kalendářních dnů ode dne, kdy bude podána průběžná zpráva (žádost o druhou zálohu), která dokládá, že bylo využito alespoň 70 % z první zálohy, tj. 38 112,20 EUR.
  • vyplacen doplatek až ve výši 20 % z maximální výše grantu, tj. 27 223 EUR, do 60  kalendářních dnů ode dne, kdy bude podána závěrečná zpráva (žádost o doplatek) a  zveřejněny výsledky na Platformě pro šíření výsledků programu Erasmus+. Projekt je tedy třeba předfinancovat částkou cca 735 000 Kč (20 % z maximální výše grantu).

Rozpočet Kraje Vysočina zahrnuje rozpočtovou kategorii Exceptional Costs, tj. česky Mimořádné náklady, v maximální výši 3 000 EUR, která představuje 75 % z maximální částky určené na mimořádné náklady, jako jsou subdodávky a nákup zboží a služeb, tj. 4 000 EUR. Projekt je proto potřeba spolufinancovat částkou cca 27 000 Kč (25 % z maximální částky určené na mimořádné náklady).

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu Education for Sustainable Development ve výši max. 800 tis. Kč na předfinancování projektu (z toho předpokládané spolufinancování kraje činí cca 27 tis. Kč).

Stanoviska Odbor ekonomický

Projekt Education for Sustainable Development není uveden ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023. Schválené finanční prostředky budou použity na předfinancování projektu a spolufinancování kraje (cca 27 tis. Kč) a budou převáděny postupně dle potřeby.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z  cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu Education for Sustainable Development ve výši max. 800 tis. Kč na předfinancování projektu (z toho předpokládané spolufinancování kraje činí cca 27 tis. Kč). Finanční prostředky budou převáděny postupně dle potřeby.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz