Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-38: FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace

RK-34-2020-38.pdf, RK-34-2020-38pr01.pdf , RK-34-2020-38pr02.pdf , RK-34-2020-38pr03.doc , RK-34-2020-38pr04.pdf , RK-34-2020-38pr05.pdf , RK-34-2020-38pr06.doc

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-34-2020-38
Název FOND VYSOČINY – program „Jednorázové akce 2019“ – uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace
Zpracoval J. Čermáková, K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál řeší uzavření dodatků č. 1 smluv o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a příjemci dotací Agentura Free Time Jemnice, z.s. (IČO: 27058701), Sportovní klub Jihlava, z.s. (IČO:  00543241), obec Želiv (IČO: 00249483), obec Růžená (IČO: 00488658) a město Havlíčkův Brod (IČO: 00267449) v rámci programu „Jednorázové akce 2019“.

Agentura Free Time Jemnice, z.s. doručila dne 23. 9. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o prodloužení doby realizace projektu a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02725.0043.

Sportovní klub Jihlava, z.s. doručil dne 30. 10. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o  prodloužení doby realizace projektu a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02725.0066.

Žádosti obou spolků jsou uvedeny v materiálu RK-34-2020-38, př. 1. O poskytnutí dotací dle smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 22. 10. 2019 usnesením č. 1754/31/2019/RK. Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace jsou uvedeny v materiálu RK-34-2020-38, př. 2.

Obec Želiv doručila dne 24. 9. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o prodloužení doby realizace projektu a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02725.0069.

Obec Růžená doručila dne 9. 10. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o prodloužení doby realizace projektu a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02725.0028.

Město Havlíčkův Brod doručilo dne 13. 10. 2020 na Krajský úřad Kraje Vysočina žádost o  prodloužení doby realizace projektu a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02725.0009.

Žádosti všech tří obcí jsou uvedeny v materiálu RK-34-2020-38, př. 4. O poskytnutí dotací dle smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 5. 11. 2019 usnesením č. 0461/06/2019/ZK. Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace jsou uvedeny v materiálu RK-34-2020-38, př. 5.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádosti všech výše zmíněných organizací byly podány včas (tj. před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace) a stav kolem pandemie COVID-19 neumožňil realizaci plánovaných akcí, navrhuje OŠMS uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace.

OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Agenturou Free Time Jemnice, z.s. (IČO: 27058701) a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a Sportovním klubem Jihlava, z.s. (IČO:  00543241) dle materiálu RK-34-2020-38, př. 3.

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přísluší radě kraje rozhodovat o poskytování dotací do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

OŠMS navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a obcí Želiv (IČO: 00249483), dodatek č.  1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a obcí Růženou (IČO: 00488658) a  dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod (IČO: 00267449) dle materiálu RK-34-2020-38, př. 6.

Podle § 36 odst.1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje rozhoduje o poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrole jejich využití.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-38, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-34-2020-38, př. 6.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz