Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-40: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020

RK-34-2020-40.pdf, RK-34-2020-40pr01.xls

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-34-2020-40
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020
Zpracoval Z. Pavelcová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020.

Krajský úřad dle § 162 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), poskytuje soukromým školám a školským zařízením dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a kontroluje její využití. Rozsah a podmínky poskytování této dotace stanoví zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění. MŠMT poskytlo na zvláštní účet kraje zálohu na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020 ve výši 68 050 000 Kč.

Návrh řešení

Finanční prostředky pro dotace soukromým školám a školským zařízením jsou ze strany MŠMT krajům přidělovány na základě čtvrtletních záloh. Z důvodu rozdílů v předpokládaných, resp. nahlášených počtech žáků a studentů a skutečně vykázanými výkony ve statistických výkazech bude z přidělené dotace na 4. čtvrtletí 2020 poskytnuto soukromým školám a školským zařízením 67 487 420 Kč. OŠMS proto navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 67 487 420 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020. Nerozdělené finanční prostředky z poskytnuté dotace ve výši 562 580 Kč budou vráceny do rozpočtu MŠMT.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 67 487 420 Kč – na dotace pro soukromé školy a školská zařízení na 4. čtvrtletí roku 2020 (ÚZ 33155).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 67 487 420 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2020 dle materiálu RK-34-2020-40, př. 1

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz