Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-42: Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"

RK-34-2020-42.pdf, RK-34-2020-42pr01.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-34-2020-42
Název Veřejná zakázka na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy"
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy".

Jedná se o stavební práce, konkrétně o rekonstrukci převážně obálky budovy, opravu venkovních omítek, výměnu otvorových výplní, rekonstrukci stropu nad 3.NP včetně zateplení tohoto stropu a  dále rekonstrukci střešního pláště s výměnou a doplněním některých prvků krovu a výměnu střešní krytiny na objektu SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice.

Zahájení stavby se předpokládá v únoru 2021, dokončení předmětu plnění se stanovuje nejpozději do 16. 9. 2022.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným Ing. arch. Michalem Zlatuškou, Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 643 36 824, a to v částce cca 24 400 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 335/2019 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

OM navrhuje použít pro výběr zhotovitele otevřené řízení, které bude zahájeno odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dle zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ").

OM považuje za účelné ustanovit hodnotící komisi, kterou pověří posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek dle § 114 a 122 ZZVZ. Komise bude mít 5 členů, bude usnášeníschopná při přítomnosti nejméně dvou třetin jejich členů a rozhodovat bude nadpoloviční většinou přítomných členů. Komise z jednání vyhotoví písemný protokol.  Komise bude jmenována samostatným usnesením rady kraje před zahájením její činnosti. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy" formou otevřeného řízení dle ZZVZ odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení v uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
  • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2020-42, př. 1

 

OM navrhuje k zadání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

  • zahájení zadávacího řízení nejpozději 18. 11. 2020
  • lhůta pro podávání nabídek - min. 20 pracovních dnů od zahájení zadávacího řízení - předpoklad 17. 12 2020 v 10.00 hod
  • způsob hodnocení nabídek - ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny 

 

Navrhované termíny jsou orientační a budou upřesněny v závislosti na zahájení zadávacího řízení.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS bere na vědomí zahájení zadávacího řízení.

Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy";

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2020-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz