Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-47: Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

RK-34-2020-47.pdf, RK-34-2020-47pr01.docx

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-34-2020-47
Název Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Zpracoval M. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o zajištění správy pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Rada Kraje Vysočina dne 11.12.2019 rozhodla o uzavření Smlouvy o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok. Smlouva byla uzavřena na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

Předmětem smluvního vztahu je zajišťování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví pro kraj a jím zřízené organizace v pojišťovnictví a poskytování potřebné součinnost včetně provozu „Info-portálu pro dálkovou správu pojištění“.

Pojištění majetku a odpovědností za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací, je řešeno pojistnými smlouvami uzavřenými s:

  • Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČO: 469 73 451, se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, na služby „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací“
  • Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, na služby „Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění vozidla“, tj. pojištění aut. 

Pojistné smlouvy byly uzavřeny s účinností od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou.

Pro zajištění správy pojištění na další období je předkládán ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti pojišťovnictví.

Návrh řešení

K zajištění správy uzavřených pojistných smluv pro kraj a jím zřízené příspěvkové organizace, poskytování potřebné součinnosti v pojištění majetku, odpovědnosti a s tím spojené spolupráce při vzniku a likvidaci pojistných škod, včetně provozu „Info-portálu pro dálkovou správu pojištění“, návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok, na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle materiálu RK-34-2020-47, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok, na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle materiálu RK-34-2020-47, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz