Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-48: Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina

RK-34-2020-48.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-34-2020-48
Název Bezúplatné nabytí pozemku od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s nabídkou pozemku par. č. 2498/31 - ost. plocha, silnice o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Pacov. Dle sdělení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, cestmistrovství Pelhřimov je tento pozemek zastavěn silnicí II/128, jejímž vlastníkem je Kraj Vysočina.

Kraj Vysočina postupně bezúplatně získává pozemky ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které jsou zastavěny silnicemi II. a III. třídy na území kraje. Nabytím výše uvedeného pozemku dojde ke sjednocení vlastnictví silnice a pozemku silnicí zastavěného.

Návrh řešení

OM navrhuje bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2498/31 v k.ú. Pacov  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nachází pod tělesem silnice II/128.  Nabytím tohoto pozemku dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a pozemku pod tělesem silnice.

V případě schválení nabytí pozemku  do vlastnictví Kraje Vysočina a po podpisu smluvních stran bude smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí předložena příslušnému katastrálnímu pracovištím k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2498/31 v k. ú. Pacov z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Pelhřimov souhlasí s nabytím pozemku par. č. 2498/31 v k.ú. Pacov do vlastnictví kraje, neboť tento pozemek je zastavěn silnicí II/128.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s nabytím pozemku par. č.  2498/31  - ost. plocha, silnice o výměře 24 m2 v k. ú. a obci Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2498/31- ost. plocha, silnice o  výměře 24 m2 v k.ú. Pacov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 24. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz