Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-51: Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“

RK-34-2020-51.pdf, RK-34-2020-51pr01.pdf , RK-34-2020-51pr02.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-34-2020-51
Název Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií 2020“
Zpracoval P. Tlustoš, J. Říčan, R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová, P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Úspory energií 2020“. 

Cílem veřejné zakázky je zajištění stavebních prací v objektech pavilonu 2 (stravovací provoz), pavilonu 13 (lékárna) Nemocnice Nové Město na Moravě, budovy N (administrativa), budovy K (stravovací provoz) Nemocnice Třebíč, horní haly (staré dílny) a dolní haly (nové dílny) Hotelové školy Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí. Stavební práce spočívají zejména v zateplení obálky budovy a výměny výplní oken. Realizační náklady jsou plánovány hradit z Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena na základě zkušeností s obdobnými zakázkami realizovanými v minulosti v úhrnné částce 95 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 417/2017 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Předkladatel považuje za účelné stanovit k provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) hodnotící komisi. Komise bude mít v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 ZZVZ 5 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky viz materiál RK-34-2020-51, př. 2. Pro způsob usnášení a rozhodování platí, že komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hodnotící komise bude pověřena posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek. Z jednání hodnotící komise bude vyhotoven písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v  souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci Krajského úřadu Kraje Vysočina na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

Odbor majetkový a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhují Radě Kraje Vysočina rozhodnout o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úspory energií 2020“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-34-2020-51, př. 1, jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2020-51, př. 2 a pověřit ji posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

nemá k předkládanému materiálu námitky.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS nemá připomínky k navrženému materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Úspory energií 2020“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-34-2020-51, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-34-2020-51, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 26. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz