Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-59: FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu

RK-34-2020-59.pdf, RK-34-2020-59pr01.pdf , RK-34-2020-59pr02.doc , RK-34-2020-59pr03.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-34-2020-59
Název FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení doby realizace projektu
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o prodloužení doby realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny –program ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020. Rada Kraje Vysočina rozhodla poskytnout dotaci příjemci Základní škola Vlásenický Dvůr, Stanovice 15, Nová Cerekev PSČ: 394 15, IČO: 06071058 dne 24. 3. 2020 usnesením č. 0576/09/2020/RK. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02778.0115 měla škola (dále jen „Příjemce“) realizovat projekt „Sami jsme hybateli“ nejpozději do 31. 10. 2020. Na tento projekt byla schválena dotace ve výši 45 825 Kč, což představuje 75 % z celkových nákladů na projekt, které činí 61 100 Kč. Dne 29. 10. 2020 obdržel Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 06. 2021. V rámci respektování nařízených opatření proti šíření viru Covid-19 bylo nutné odložit realizaci část vzdělávacích aktivit na pozdější období. Žádost Příjemce je obsahem materiálu RK-34-2020-59, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV02778.0115 je obsahem materiálu RK-34-2020-59, př. 3.

Návrh řešení

Z důvodu včasného podání žádosti před uplynutím stanovené doby pro realizaci projektu a na základě řádného odůvodnění odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0115 dle materiálu RK-34-2020-59, př. 2., jehož předmětem je prodloužení doby pro realizaci projektu Příjemce do 30. 06. 2021 a prodloužení doby pro předložení závěrečné zprávy do 31. 07. 2021.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

souhlasí s návrhem usnesení

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0115 dle materiálu RK-34-2020-59, př. 2.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz