Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-34-2020-62: Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-34-2020-62.pdf, RK-34-2020-62pr01.pdf , RK-34-2020-62pr02.xls

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-34-2020-62
Název Souhlas s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Usnesením č. 1838/30/2020/RK schválila rada kraje rozpočty a ostatní související plány na rok 2020 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“), požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení dodatečných investičních akcí dle materiálu RK-34-2020-09, př. 1, které mají být realizovány v roce 2020. Konkrétně se jedná o pořízení:

 • PCR izolátoru k vyšetření Covid pomocí PCR v předpokládané pořizovací ceně 300 000 Kč;
 • 5 ks přístrojů High flow nasal oxygen (slouží pro pacienty odpojené z ventilátoru) v předpokládané pořizovací ceně 800 000 Kč;
 • upgrade ultrazvukového přístroje (laparoskopická sonda včetně SW pro urologii)
  v předpokládané pořizovací ceně 1 000 000 Kč;
 • nového modulu MIS (rozšíření o modul analýzy spotřeby léků, včetně ATB)
  v předpokládané pořizovací ceně 165 000 Kč;
 • rozšíření kapacity pro chlazení zemřelých v předpokládané pořizovací ceně
  600 000 Kč;
 • vybudování infekčního boxu na oddělení dialýzy v předpokládané pořizovací ceně 100 000 Kč;
 • lednice s mrazákem pro laboratorní vzorky vyšetření PCR v předpokládané pořizovací ceně 80 000 Kč;
 • stavební buňky (kontejneru) pro venkovní odběr vzorků Covid v předpokládané pořizovací ceně 200 000 Kč.

Uvedené investiční akce (mimo akce pořízení nového modulu MIS, ta by byla hrazena z příspěvku od zřizovatele) by byly financovány vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z darů a odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Nemocnice dále požádala radu kraje o udělení souhlasu s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 700 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit:

 • realizaci uvedených investičních akcí dle materiálu RK-32-2020-09, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic ve výši 700 000 Kč u nemocnice.

A dále stanovit u nemocnice jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 celkový objem použití fondu investic a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
 • realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-09, př. 1;
 • převod prostředků rezervního fondu do fondu investic ve výši 700 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.
stanoví

u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz