Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-21: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020

RK-35-2019-21.pdf, RK-35-2019-21pr01.doc

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-35-2019-21
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu v Kraji Vysočina určeného pro upravovatele lyžařských běžeckých tras s maximální podporou 200 tis. Kč na jeden projekt a vlastníky doprovodné infrastruktury cestovního ruchu s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt.

Účelem poskytovaných finančních prostředků v rámci podprogramu A), Lyžařské běžecké trasy, je podpora strojové úpravy stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina a to z důvodu rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu pro aktivní trávení volného času a zvýšení atraktivity Kraje Vysočina pro vyznavače zimních sportů. V rámci podprogramu B), Doprovodná infrastruktura, je účelem poskytovaných finančních prostředků zvýšení vybavenosti různých druhů turistických tras a stezek, a to z důvodu zvýšení komfortu pro uživatele těchto tras a stezek za účelem zvýšení turistické atraktivity Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor Kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „OKPPCR“) připravil k vyhlášení Program v objemu. 1 500 tis. Kč na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu v Kraji Vysočina, z toho 800 tis. Kč určených na projekty podprogramu A) a 700 tis. Kč na projekty podprogramu B).

Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU  2020 vznikl obnovením dříve vyhlašovaného programu Lyžařské běžecké trasy, který byl naposled vyhlášen v roce  2016 a jeho doplněním o podprogram B), který vznikl optimalizací programu CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA. Důvodem tohoto nastavení je schopnost pružně reagovat na nepříznivé klimatické podmínky a možnost přerozdělit případné nevyčerpané prostředky z podprogramu A) do podprogramu B), a tím do maximální možné míry vyčerpat alokaci programu.

Výzva programu je součástí materiálu RK-35-2019-21, př. 1. Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

OKPPCR navrhuje, aby členové řídícího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02757.

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina usnesením č. 25/05/2019/Kkcrvv ze dne 18. 11. 2019 doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program „INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020“.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Infrastruktura cestovního ruchu 2020.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 dle materiálu RK-35-2019-21, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz