Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-23: FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"

RK-35-2019-23.pdf, RK-35-2019-23pr01.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-35-2019-23
Název FOND VYSOČINY - návrh na vyhlášení Programu "PAMÁTKY 2020"
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu obnovy kulturních památek s maximální podporou 350 tis. Kč na jeden projekt a na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek s maximální podporou 40 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program "PAMÁTKY 2020"  v objemu 14,5 mil. Kč na podporu obnovy kulturních památek a zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek.

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu bude navrhovat zastupitelstvu kraje jmenování řídícího výboru v následujícím složení:

Gabriela Kaščáková (Národní památkový ústav)

David Pavlata (Národní památkový ústav)

Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje Vysočina)

Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina)

Stanoviska Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

doporučuje usnesením č. 25/05/2019/Kkcrvv radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Program "PAMÁTKY 2020".

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Památky 2020.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02752.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program "PAMÁTKY 2020" dle materiálu RK-35-2019-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz