Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-31: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020

RK-35-2019-31.pdf, RK-35-2019-31pr01.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-35-2019-31
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020
Zpracoval P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2020. Cílem tohoto programu je poskytování dotací provozovatelům denních stacionářů a center denních služeb na financování provozních nákladů spojených se svozem klientů do těchto zařízení, které nejsou součástí těchto služeb definovaných zákonem o sociálních službách. Kraj Vysočina každoročně vyhlašuje tento dotační titul, aby umožnil provozovatelům těchto zařízení na území Kraje Vysočina zčásti dokrýt finanční ztrátu vzniklou při zajišťování svozu klientů.

Program je určen pro provozovatele denních stacionářů a center denních služeb, kteří mají vydanou registraci sociální služby a jsou zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina s maximální podporou 1 500 Kč na jednoho klienta měsíčně.

Svoz klientů do ambulantního zařízení je fakultativní činností při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích a centrech denních služeb. Na tuto fakultativní činnost vynakládají provozovatelé těchto zařízení každoročně náklady, které nelze pokrýt pouze z úhrad od klientů a darů, a jednotlivým zařízením tak vznikají poměrně významné ztráty, s jejichž vykrytím mají již několikátým rokem značné problémy. Přispívá k tomu také fakt, že na dokrytí ztráty nelze, na podkladě stanovených pravidel MPSV, využít příspěvek na vyrovnávací platbu.

Z finančních prostředků budou financovány zejména osobní náklady řidiče, náklady na PHM, opravy, pojištění a další náklady spojené s provozem vozidel apod.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020 v objemu 2 mil. Kč na podporu svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb, který je součástí materiálu RK-35-2019-31, př. 1. V roce 2019 byla poskytnuta částka 2 000 tis. Kč pro 12 ambulantních zařízení. Kraj bude dofinancovávat rozdíl mezi náklady na svoz klientů a příjmy z úhrad za tento svoz případně z jiných zdrojů. Maximální výše dotace je stanovena 1 500 Kč na klienta měsíčně. Jedná se o nesoutěžní program, kdy dotaci obdrží každý projekt, který je administrativně v souladu s Výzvou.

Součástí tohoto materiálu je i vzhledem k odchylkám od schválené vzorové smlouvy i smlouva o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02781.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020.

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina usnesením č. 023/08/2019/Kspp ze dne 8. 11. 2019 doporučuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit program SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program “SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ dle materiálu RK-35-2019-31, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz