Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-35: Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)

RK-35-2019-35.pdf, RK-35-2019-35pr01.xls

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-35-2019-35
Název Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci - úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u příspěvkových organizací, změny ve výši příspěvku na jednotlivé sociální služby (převody dotace)
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá schválením změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb – příspěvkové organizace kraje. Předmětem je dofinancování provozních nákladů, snížení příspěvku a dále přesuny části prostředků mezi službami u téhož poskytovatele.

Na zasedání zastupitelstva kraje bylo usnesením č. 0054/01/2019/ZK a 0385/05/2019/ZK u příspěvkových organizací kraje schváleno zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) a rozdělena dotace na sociální služby poskytnutá ze státního rozpočtu (finanční prostředky z MPSV) v celkové výši 404 722 421 Kč. Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019 ze dne 11. 9. 2018 č. 09/18 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu.

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, vzhledem k přechodu financování sociální služby Intervenční centrum do individuálního projektu – IP VI, požádala o převod nevyužitých finančních prostředků na službu Odborné sociální poradenství ve výši 558 000 Kč dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1 v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305 – příspěvek na provoz poskytovaný ze souhrnné dotace MPSV), přičemž celková poskytnutá výše příspěvku kraje na vyrovnávací platbu (dotace) z prostředků MPSV pro organizaci zůstává zachována. Převedením finančních prostředků tak bude moci organizace ke konci roku 2019 zajistit dosažení vyrovnaného hospodaření u svých sociálních služeb.

Domov Ždírec, příspěvková organizace vzhledem k vývoji výnosů a nákladů v průběhu letošního roku (například vyšší příjmy z úhrad a příspěvku na péči) nevyužije prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté na službu domovy se zvláštním režimem ve výši 800 000 Kč. U organizace navrhujeme snížení příspěvku na provoz o částku 800 000 Kč.

Využití těchto prostředků doporučujeme  na  částečné financování předpokládané ztráty, schválené usnesením č. 1932/34/2019/RK pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, u které navrhujeme navýšení příspěvku na provoz celkem o částku 3 225 307 Kč - zde přerozdělujeme i prostředky ve výši 2 425 307 000 Kč, které nevyužily některé neziskové organizace, jejichž vybrané služby jsou od 1. 10. 2019 financovány z individuálního projektu kraje – IP VI.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit změnu závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných krajem, poskytujících sociální služby a rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1 (příspěvek na provoz poskytnutý z prostředků MPSV) a uložit vrácení finančních prostředků u Domova Ždírec.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit:
    • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1;
    • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1;
    • v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1;
  • uložit ředitelce Domova Ždírec, příspěvkové organizace vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1 na účet kraje v termínu do 11. 12. 2019.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 11. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz