Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-37: Dohoda o narovnání a Dohoda o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.

RK-35-2019-37.pdf, RK-35-2019-37pr01.docx , RK-35-2019-37pr02.docx , RK-35-2019-37pr03.doc , RK-35-2019-37pr04.docx

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-35-2019-37
Název Dohoda o narovnání a Dohoda o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol.s r.o.
Zpracoval K. Liška, M. Novák
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 4
Popis problému

Na základě Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 2. listopadu 2016 (č. objednatele: 98683) na akci „II/602 Jihlava - JV obchvat, PD“ se jedná o uzavření Dohody o narovnání mezi Krajem Vysočina „objednatelem“ a PROfi Jihlava spol.s r.o. „zhotovitelem“.

Na základě jednání ze dne 29. 9. 2019 (příloha RK-35-2019-37, př. 3), jednání dne 7. 10. 2019 (příloha RK-35-2019-37, př. 4) a následné konzultaci s naším právním zástupcem uznáváme jako oprávněné argumenty zhotovitele PROfi Jihlava spol.s r.o. proti námi vystavené faktuře č. 201900247 ze dne 13. června 2019 na částku 941.680,00 Kč u výše uvedené smlouvy ohledně smluvní pokuty za nedodržení termínu předání projektové dokumentace ve stupni DSP. 

Vypočtená smluvní pokuta za nedodržení termínu předání projektové dokumentace ve stupni DSP bude nově ve výši 411.240 Kč (sankce za jeden den činí 5.960,00 Kč, celkem 69 dnů).

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Dohody o narovnání a Dohody o vzájemném započtení pohledávek.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o vzájemném započtení pohledávek dle materiálu RK-35-2019-37, př. 2. a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání dle materiálu RK-35-2019-37, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol. s r.o. dle materiálu RK-35-2019-37, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol. s r.o. dle materiálu RK-35-2019-37, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz