Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-42: Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020

RK-35-2019-42.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-35-2019-42
Název Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Rozsah základní dopravní obslužnosti (dále jen ZDO) pro území Kraje Vysočina, stanoví v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo kraje.

Základními právními normami, které upravují veřejnou linkovou osobní dopravu, je zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silniční dopravě), včetně prováděcích vyhlášek a pro oblast veřejné drážní osobní dopravy je to zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek (dále jen drážní zákon), dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (dále jen Nařízení) a zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném znění (dále jen zákon o veřejných službách).

Nástrojem řešení dopravní obslužnosti je smlouva, jako závazek, který dopravce přijal ve veřejném zájmu a který by jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nerealizoval nebo by jej realizoval pouze zčásti. V roce 2020 bude dopravní obsluha území Kraje Vysočina zajištěna ve veřejné linkové osobní dopravě 17 dopravci a ve veřejné drážní osobní dopravě 3 dopravci. Současně dopravní obsluha území Kraje Vysočina bude zajištována jak prostřednictvím mezikrajských smluv, tak i smluv se statutárním městem Jihlava.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje, doporučit zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020:

  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 534 810 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km,
  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
Stanoviska Odbor ekonomický

Výdaje na financování základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2020 v rozsahu: veřejná linková osobní doprava ve výši 534 810 000 Kč a veřejná drážní osobní doprava ve výši 460 520 000 Kč, jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, v kapitole Doprava.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020:

  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 534 810 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km,
  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz