Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-56: Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení

RK-35-2019-56.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-35-2019-56
Název Prostorové podmínky pro zajištění komunitních a poradenských služeb Kraje Vysočina – změna usnesení
Zpracoval P. Kolář, K. Ubr, D. Voborská, J. Krejčí
Předkládá P. Kolář, K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší změnu usnesení v souvislosti s upřesněním nákladů na realizaci projektu.

Kraj Vysočina předložil projekt „Krajské komunitní a poradenské centrum“, jehož cílem je zajištění prostorových podmínek pro jihlavské pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálního pedagogického centra Vysočina a pro některé služby ze sociální oblasti (Alzheimer poradna, poradna pro oběti domácího násilí, podpora náhradní rodinné péče) v objektu v majetku kraje v ulici Třída Legionářů č. p. 1468. Projekt byl předložen do výzvy č. 75 IROP, je schválen k financování, bylo vydáno stavební povolení a rozhodnutí o poskytnutí dotace (z programu bude financováno 18 mil. Kč).

Usnesením č. 0536/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 schválilo zastupitelstvo kraje zajištění financování projektu – převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši 57,4 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje 39,4 mil. Kč).

V lednu 2019 byla zahájena rekonstrukce objektu v ulici Třída Legionářů č. p. 1468. Při realizaci stavebních prací byla odbourána souvrství podlah a podhledů objektu. Tím došlo k obnažení železobetonových stropů a byly zjištěny trhliny v některých polích stropních desek. Byl přizván statik generálního projektanta stavby a ten označil poruchy za staticky závažné a doporučil posouzení specialisty na sanace železobetonových konstrukcí. Trhliny nemohly být z objektivních důvodů zjištěny při projektové přípravě stavby. Průzkum stavu konstrukcí byl prováděn obvyklým způsobem. Tedy obhlídkou statika a realizací sondážního rozkrytí podlahových konstrukcí vytipovaných míst na každém podlaží. Dle tohoto realizovaného statického posouzení nebyly zastiženy trhliny, nadměrné průhyby ani jiné známky ztráty únosnosti vodorovných konstrukcí, ani při realizaci sondážního průzkumu nebyly v provedených sondách objeveny konstrukční poruchy. S ohledem na původní (školní zařízení) a nové využití stavby (administrativní provoz představující snížení užitného zatížení) bylo tedy v roce 2017 statickým posudkem konstatováno, že je stavba k navrhovaným stavebním úpravám způsobilá. Projektant nemohl provést kompletní rozkrytí a obnažení všech prvků, to bylo provedeno až při následné realizaci stavby.

Bylo proto zadáno zpracování kompletního posouzení stropních konstrukcí. Posudek zjistil naprosto nevyhovující strop nad 1. podzemním podlažím, navrhuje jeho stržení a nahrazení novým. Stropy nad dalšími podlažími označil posudek za opravitelné při úpravách, které zvýší jejich únosnost. Byl zpracován projekt na sanace všech stropů v objektu. Bylo zažádáno o změnu stavby před dokončením u příslušného orgánu státní správy.  V říjnu 2019 bylo známo konečné stavební řešení včetně detailů. Po jednání se zhotovitelem stavby byla dohodnuta cena za provedení sanací železobetonových stropů ve výši 6 713 915,03 Kč vč. DPH, když kontrolní rozpočet projektanta činil 7 485 598,84 Kč včetně DPH v cenách dle aktuálního ceníku RTS. Zhotovitel zajistí provedení těchto prací  při prodloužení doby výstavby o 5,5 měsíce, tj. do 30. 11. 2020. Od zjištění statických poruch (únor 2019), kdy nemohl zhotovitel pokračovat v podstatné části prací dle smluvního harmonogramu, do vypracování podrobné realizační dokumentace (říjen 2019) uběhlo 7,5 měsíce. Odbor majetkový považuje proto požadavek zhotovitele na prodloužení doby výstavby za oprávněný a doporučuje uzavřít s ním dodatek na sanace železobetonových stropů za cenu 6 713 915,03 Kč vč. DPH a na prodloužení termínu.

Návrh řešení

OŠMS a OM navrhují po projednání s projektovou kanceláří změnit výše zmíněné usnesení tak, že maximální částka na předfinancování projektu se zvýší na 62,1 mil. Kč. V odpovídající výši je navrženo i zvýšení předpokládané částky na spolufinancování. Zejména v případě rekonstrukcí se v praxi stává, že se v průběhu stavby objeví neočekávané neplánované náklady, o kterých je potřebné rychle rozhodnout, aby nedošlo ke zpoždění stavby.

Prostředky se na zvláštní účet projektu přesunují vždy až v případě potřeby, takže zvýšení rámce nemusí nutně znamenat také zvýšení skutečných nákladů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Změnou usnesení dojde k navýšení schváleného převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů i samotného spolufinancování kraje o 4,7 mil. Kč. Finanční prostředky budou převáděny na zvláštní účet postupně podle potřeby.

Projektová kancelář Kraje Vysočina

Projektová kancelář souhlasí se zněním materiálu.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0536/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak, že text: „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu“ se nahrazuje textem „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 62,1 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 44,1 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.“

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz