Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-61: FOND VYSOČINY – Program POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020

RK-35-2019-61.pdf, RK-35-2019-61pr01.doc

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-35-2019-61
Název FOND VYSOČINY – Program POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020
Zpracoval Z. Beneš, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení programu na podporu pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina, a to z důvodu zvýšení zájmu o daný sport, podpory rozvoje cestovního ruchu a zviditelnění kraje v národním i mezinárodním měřítku. Program je určen pro neziskové organizace, školy a školská zařízení a obecně prospěšné společnosti s maximální podporou 50 tis. Kč na jeden projekt.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 600 tis. Kč na podporu pořádání oficiálních sportovních mistrovství na území Kraje Vysočina.

Podmínky a zaměření programu zůstává stejné jako v letošním roce. Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání. Žádosti, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě programu, budou seřazeny v pořadí dle data a času doručení do vyčerpání celkové finanční alokace programu.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02773.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Pořádání mistrovství ČR, Evropy, světa a světového poháru 2020.

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Usnesení 04/04/2019/Ksvč

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Programy Fondu Vysočiny „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020“, „SPORTOVIŠTĚ 2020“, „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020“, „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020“, „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020“, „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ a „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020“ dle materiálu RK-35-2019-61, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz