Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-67: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020

RK-35-2019-67.pdf, RK-35-2019-67pr01.doc

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-35-2019-67
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020
Zpracoval K. Němcová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pravidelných sportovních aktivit dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy a na podporu volnočasových aktivit zaměřených na pravidelnou a dlouhodobou aktivitu pro děti a mládež. Program je určen pro spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, působící v oblasti sportu a volného času, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, náboženském vyznání a náboženských společnostech působící v oblasti volného času a obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti volného času s maximální podporou u obou podprogramů 60 tis. Kč na jeden projekt.

Účelem programu je podpořit organizace, které pravidelně a dlouhodobě spolupracují s dětmi a mládeží, což vede k rozvoji jejich pohybových dovedností, manuální zručnosti a zdravého životního stylu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 4 500 tis. Kč na podporu pravidelných sportovních aktivit dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy a na podporu volnočasových aktivit zaměřených na pravidelnou a dlouhodobou aktivitu pro děti a mládež.

Program byl vyhlášen již v roce 2018 pro aktivity roku 2019.

Podporované aktivity jsou rozděleny do dvou podprogramů, kdy oba podprogramy jsou vyhlašovány na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

OŠMS navrhuje změnu poměru spoluúčasti. Spoluúčast kraje (tj. dotace) by nově byla 90 % a spoluúčast žadatele 10 % (v roce 2019 byla spoluúčast žadatele 60 %).

Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídicím výborem.

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby členové řídicího výboru byli navrženi a jmenováni až přímo na zasedání zastupitelstva kraje.

Výzva programu je součástí materiálu RK-35-2019-67, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02754.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Sportujeme a volný čas 2020.

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Usnesení 04/04/2019/Ksvč

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Programy Fondu Vysočiny „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020“, „SPORTOVIŠTĚ 2020“, „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020“, „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020“, „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020“, „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ a „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit Program „Sportujeme a volný čas 2020“ dle materiálu RK-35-2019-67, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz